«Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år» skriver Justisdepartementet på sin hjemmeside torsdag ettermiddag.

Nyheten kommer etter at Rett24 mandag kunne fortelle at GDPR ikke vil kunne innlemmes i EØS-avtalen før Liechtenstein har unnagjort en måneds folkeavstemmingsprosedyre: 

«Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov.

Departementet jobber for at den nye personopplysningsloven skal kunne settes i kraft så snart som mulig etter at Stortinget har fattet lovvedtak.

Stortinget har satt opp saken til debatt og vedtak 22. mai. Det kan ikke påregnes at loven vil kunne settes i kraft allerede den 25. mai, som er tidspunktet forordningen begynner å gjelde i EU.

Før loven kan settes i kraft må personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold. 

Når tidspunktet for EØS-komiteens beslutning er klart vil et mer nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt i Norge kunne angis.» 

EØS-komitéens beslutning skulle etter planen skje på det møtet som nå er berammet 31. mai. Etter det Rett24 kjenner til, er det imidlertid, på bakgrunn av Liechtenstein-problematikken, ikke sikkert dette vil skje før på komitéens neste møte. Dette møtet skal etter det Rett24 får opplyst holdes 6. juli.

Ba om hasteforskrift

NHO har i et brev til Justiskomitéen bedt om at Stortinget lager en en hasteforskrift, slik at man eventuelt kan sette deler av personopplysningsloven i kraft innen fristen.

– Når justiskomiteen behandler saken, bør den be regjeringen om å vurdere hvordan man kan sette i kraft de reglene i forordningen som ikke er betinget av innlemmelse i EØS-avtalen. For eksempel i form av en forskrift, sa NHOs fagleder for næringspolitikk Halvor E. Sigurdsen til Rett24 tirsdag.