Bemanningsforetakene har ønsket seg en hjemmel i arbeidsmiljøloven som vil gjøre det lettere å ansette midlertidig. Hensikten er at byråene skal slippe å sitte med fast ansatte dersom det ikke finnes oppdrag.

I dag løses dette ofte ved at bemanningsbyråene har fast ansatte uten rett til lønn mellom oppdragene, noe som heller ikke er noen videre populær ordning blant forbundene.

I pressemeldingen skriver departementet at målet med forslaget er å få slutt på disse såkalte nulltimerskontraktene.

Seier for NHO

Bemanningsbyråenes ønske om en egen hjemmel har hatt full støtte fra NHO. Samtidig er det en rød klut for arbeidstakerorganisasjonene, som fortsatt slikker sårene etter at de i 2015 tapte kampen mot 12 måneders generell adgang til midlertidig ansettelse.

I proposisjonen som ble lagt frem i statsråd tirsdag, skriver Regjeringen at bemanningsforetakene etter deres syn har et særlig behov for å kunne ansette midlertidig – ut over det som følger av den generelle adgangen som ble innført i 2015:

«Selv om bemanningsforetakene etter gjeldende rett kan ansette midlertidig, må det foretas en konkret faktisk og rettslig vurdering av om hver enkelt ansettelse fyller vilkårene for midlertidig ansettelse. (...) Disse vurderingene kan være både tid- og ressurskrevende for bemanningsforetaket når det raskt skal leveres arbeidskraft for å tre inn i vikariater i innleiebedriften.»

– Særstilling

Foretakenes behov for ikke å bli belastet med rettslige vurderinger, er ikke nok til å overbevise LO, som under høringsrunden leverte skarp kritikk:

«Innføring av nok et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse må ha solid forankring i presserende behov. LO advarer sterkt mot å gi bemanningsbransjen særregulering på dette området. (...) Det er flere bransjer, i sær innenfor tjenesteyting, som vil kunne påberope seg det samme behovet og kreve tilsvarende regulering.»

Regjeringen mener imidlertid bemanningsforetakene står i en særstilling:

«Mye tyder på at bemanningsforetakene har større vansker med å forutse sitt arbeidskraftbehov enn mange andre bransjer. Selv om oppdragsmengden kan være uforutsigbar i alle bransjer, kan ordinære virksomheter i større grad forutse og planlegge hvilken kompetanse som til enhver tid kreves. Bemanningsforetakenes kompetansebehov avhenger imidlertid helt av hva oppdragsgiverne (innleiebedriftene) har behov for.»

Kun reelle vikariater

Departementet foreslår etter dette en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, for arbeidstakere som skal fylle vikariater i innleiebedriften. Forslaget baseres på at det er tale om oppdrag for å fylle reelle vikariater, heter det i proposisjonen.

Lovforslaget inneholder begrensninger i hvilke typer midlertidighet hjemmelen skal dekke, og etablerer dessuten en legaldefinisjon på begrepet fast arbeid.

Les hele proposisjonen her

Se høringsuttalelsene her