Det opprinnelige straffelovrådet ble etablert så langt tilbake som i 1947, og hadde som oppgave å legge frem innstillinger om endringer i straffelovgivningen.

Siden 2000 er det imidlertid ikke blitt gitt noen oppgaver til straffelovrådet. På denne tiden jobbet Straffelovkommisjonen med det som senere ble NOU 2002: 4 Ny straffelov, i dag kjent som straffeloven av 2005.

Nå mener imidlertid regjeringen at tiden er moden for på ny å ta i bruk et råd som skal jobbe med løpende justeringer av straffelovgivningen. I statsråd fredag ble rådet reetablert, med fire faste medlemmer. De fire er:

  • Professor ved UiB Linda Gröning (leder)
  • Lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett Susann Funderud Skogvang
  • Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther
  • Advokat og managing partner i Elden Anders Brosveet

Ifølge en pressemelding fra Justisdepartementet blir rådets første oppdrag å vurdere straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjon, samt endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte.

– Både samfunnsutviklingen og endringer i kriminalitetsbildet vil kunne tilsi at det foretas større eller mindre endringer i straffelovgivningen. For å sikre at lovgivningen holder høy kvalitet, mener jeg at det fortsatt er behov for et eksternt, permanent ekspertorgan som kan bistå departementet med å utrede og legge frem forslag til endringer, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i pressemeldingen.