I forslaget som nå har vært på høring, foreslår Justisdepartementet en endring i Sivilombudsmannsloven. Etter lovforslaget skal ombudsmannen ikke lenger kunne kreve innsyn i

  • protokoller, sakslister og referater fra regjeringskonferanser
  • notater til regjeringskonferanser
  • utkast til notater til regjeringskonferanser
  • merknader til slike utkast 
  • følgedokumenter til dokumenter som nevnt over 
  • sitater fra, omtale av og referanser til dokumenter som nevnt over
  • omtaler i interne notater av politiske prosesser i regjeringen

Annonse

Vårt skatteteam er i vekst og vi trenger flere på laget

– Svekker ombudsmannen

Ifølge lovforslaget er dette i stor grad kodifisering av gjeldende rett, men dette er Aage Thor Falkanger slett ikke enig i. I sitt høringssvar skriver han:

«Som det fremgår ovenfor, er ombudsmannen ikke enig i at det gjelder en ulovfestet regel om at ombudsmannen ikke har krav på å få innsyn i regjeringsdokumenter, sitater fra, omtale av og referanse til regjeringsdokumenter og opplysninger om politiske prosesser. Standpunktet i høringsnotatet mangler dekning i rettskildene.»

Falkanger skriver videre at forslaget reiser prinsipielle spørsmål som har stor betydning for ombudsmannens virksomhet, og at forslaget vil svekke ombudsmannens arbeid.

«Det er avgjørende for en reell og effektiv kontroll med forvaltningen at ombudsmannen har tilgang til alle relevante saksdokumenter. Dersom forvaltningen gis en hjemmel til å nekte ombudsmannen tilgang til noen opplysninger og dokumenter, vil dette åpenbart svekke ombudsmannskontrollen».

Falkanger reagerer også på at det i lovforslaget ikke fremlagt noen begrunnelse for å innskrenke ombudsmannens innsyn.

«Forslaget synes dermed i hovedsak å være begrunnet i et ønske om å lovfeste det departementet hevder er gjeldende rett, uten at det er foretatt en prinsipiell vurdering av behovet for å begrense ombudsmannens rett til å kreve opplysninger», skriver ombudsmannen.

Ber Stortinget stanse 

Dagbladet har i høst drevet omfattende journalistikk rundt den andre delen av dette lovforslaget, som går ut på å nekte media innsyn i regjeringsmedlemmenes og offentlige ansattes kalenderoppføringer. Til avisen oppfordrer generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, Stortinget om å stoppe forslagene.

– Man gjør to ting i dette høringsforslaget. Begrenser sivilombudsmannens rolle og i tillegg pressens innsynsmuligheter. Det gir et inntrykk av en regjering som ikke liker å bli sett i kortene, og som ønsker å hemmeligholde mer og mer, sier Floberghagen til Dagbladet.

Se lovforslaget og høringsuttalelsene her