Mange av rettsgebyrene betales av vanskeligstilte grupper, og brukerne bør ikke betale høyere gebyrer for offentlige tjenester enn selvkost, skriver regjeringen i proposisjonen. 

Bakgrunnen er at den forrige regjeringen allerede i 2016 varslet at departementet ville gjøre en nærmere vurdering av nivået på rettsgebyrene, og eventuelt komme tilbake til Stortinget med forslag om reduksjoner.

Og det var dette som skjedde i statsrådet som ble holdt fredag, da den nye regjeringen la frem et forslag som, ifølge beregninger fra Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen antas å gi en årlig reduksjon i inntektene til statskassen på totalt 128,8 mill. kroner.

Rettsgebyret er, i likhet med grunnbeløpet i folketrygden, en grunnsats (R), som justeres årlig. I statsbudsjettet for neste år er det foreslått at R skal KPI-justeres fra 1199 kroner til 1223 kroner.

Deretter er de forskjellige rettstjenestene prissatt med en mutiplikator. En konkursåpning, for eksempel, koster i dag 25 R. Denne får det største kuttet av alle, helt ned til 4,35 R, altså 5320 kroner neste år.

Endringsforslagene ser slik ut:

  • Gebyret for forliksklage etter rettsgebyrloven § 7 reduseres fra 1,15 R til 1,1 R.

  • Gebyret for begjæring om utlegg etter rettsgebyrloven § 14 første ledd reduseres fra 1,25 R til 1,21 R.

  • Gebyret ved begjæring om tvangsdekning i pengekrav etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 avsnitt III (innregistrering) reduseres fra 2,1 R til 0,4 R. Tilleggsgebyret på ett rettsgebyr når tvangsdekningen gjennomføres fjernes. Det gir totalt en reduksjon av gebyret fra 3,1 R til 0,4 R.

  • Gebyret for åpning av konkursbo etter rettsgebyrloven § 16 reduseres fra 25 R til 4,35 R. Reduksjonen vil gjelde også der et foretak tvangsoppløses etter konkurslovens regler med hjemmel i aksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19, allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19 og samvirkelova §§ 141 til 144. Gebyret når bobehandlingen innstilles eller tilbakeleveres loddeierne reduseres fra 12,5 R til 4 R for konkursbo og fra 12,5 R til 2,75 R for tvangsoppløsningsbo som nevnt over.

  • Gebyret for forkynnelse av konkursvarsel etter rettsgebyrloven § 25 reduseres fra 0,5 R til 0,4 R.

Endringene skal ifølge proposisjonen tre i kraft fra nyttår.