Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier at de tar kjennelsen fra ankeutvalget til etterretning.

– Det er meget beklagelig at dette har skjedd, og vi vil nå gå gjennom våre interne rutiner for å sikre at det ikke skal kunne skje igjen. I den konkrete saken betyr det at lagmannsrettens dom nå er rettskraftig, og det forholder vi oss til, sier Sejersted.

Spåkone-moms

Saken dreier seg om den mye omtalte Teleworld-saken, der Klagenemnda for merverdiavgift stadfestet en etterberegning av utgående merverdiavgift for spåkonetelefon-selskapet «Teleworld».

Mva-kravet beløper seg til nesten 34 millioner kroner. Staten har tapt saken både i tingretten og lagmannsretten.

Ankefristen løp ut fredag 12. januar, men grunnet en ren glipp fra Regjeringsadvokatembetets prosessfullmektig anket staten først mandag 15. januar 2018. Da lagmannsretten påpekte at ankefristen var oversittet, begjærte staten oppfriskning.

– Feilkobling

Overfor Høyesterett har Regjeringsadvokaten anført at det vil være urimelig å nekte videre behandling av saken på grunn av fristoversittelsen. Prosessfullmektigen har ingen forklaring på hvordan han har kommet frem til feil dato for ankefristen, ut over at det «[s]annsynligvis har skjedd en feilkobling i mitt hode».

Regjeringsadvokaten pekte også på at feilen var liten, at den nærmest må kunne bedømmes på linje med et hendelig uhell, at tvistegjenstandens verdi er nærmere 34 millioner kroner, og at spørsmålet i saken har en ikke uvesentlig provenymessig betydning for staten ut over den foreliggende saken.

Ingen nåde

Høyesterett viser imidlertid ingen nåde:

«Fristoversittelsen må karakteriseres som uaktsom. Frister med fraværsvirkninger er sentrale regler som det må forutsettes at en advokat behersker, og aktsomhetsnormen skjerpes ytterligere når prosessfullmektigen velger å inngi anke på det han tror er fristens siste dag. (...)

Slik ankeutvalget ser det, ville ankefristen ha liten realitet dersom staten ble gitt oppfriskning i dette tilfellet. Oppfriskning ville da måtte bli gitt i de fleste tilfeller hvor fristoversittelsen bare var på én dag, noe som ville uthulet regelverket. Utvalget er på denne bakgrunn kommet til at oppfriskning ikke bør gis. Anken blir etter dette å avvise.»

– Som prosessefullmektig for Teleworld AS er det en glede å se at domstolskontrollen med forvaltningen fungerer, skriver Teleworlds advokat gjennom hele den 9 år lange prosessen, Siv Merethe Øveraasen ved BDO på selskapets hjemmeside.

Les hele avgjørelsen her (Lovdata PRO)