Torgeir Haugen ved Politidirektoratet (POD) sier til Politiforum.no at de ved reintroduksjonen av spyttemasken har lagt til grunn Helsedirektoratets helsefaglige uttalelser om at de må tone ned begrunnelsen om spyttehetta som smittebeskytter. Det er imidlertid ikke det Helsedirektoratet sier. I sin oppsummering fraråder de bruk av spyttebeskytter som smitteverntiltak. Dette på grunn av den lave smitterisikoen som følge av spytt og bitt sett opp mot at spyttebeskytter vil kunne bidra til dødsfall.

Det at politimyndighetene vurderer dette som et nedtonet HMS-tiltak vil kunne føre til at politiet, i sin operative tjenesteutførelse, ikke forholder seg til de strenge menneskerettslige kriteriene som gjelder i forhold til EMK art. 2 om bruk av potensielt dødelige maktmidler. Potensialet for død vil kunne øke betraktelig dersom politiet ser på det som et nedtonet HMS-tiltak fremfor et mulig dødelig tiltak. POD står dermed i fare for å maskere de faktiske realitetene og åpne for en større grad av operativt skjønn enn det er menneskerettslig adgang til.

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har i to dommer mot Hellas (Leonidis og Makaratzis) slått fast at «When the legal system in operation did not provide those responsible for applying the laws with clear guidelines and criteria concerning the use of force leaving them with greater autonomy of action and more opportunities to take unconsidered initiatives than would probably not have been the case if they had the benefit of proper training and instructions, The Court has considered that the authorities has not done all that could be reasonably expected of them to afford to citizens the level of safeguards required to avoid real and immediate risk to life which they knew was liable to arise, albeit only exceptionally».

Med bakgrunn i Helsedirektoratets fraråding om å benytte spyttebeskytter som et smitteverntiltak som følge av lav smitterisiko sett opp mot faren for død, mener jeg det må kunne settes spørsmålstegn ved hvorvidt tiltaket er sikkerhetsmessig nødvendig i et demokratisk samfunn. Tiltaket er således menneskerettslig problematisk ikke bare ut fra EMK art. 2 og retten til liv, men også ut fra EMK art. 8 og retten til privatliv.

Det følger av EMD sin rettspraksis vedrørende EMK art. 8 at når det gjelder å «determine the proportionality of a general measure, the Court must primarily assess the legislative choices underlying it. The quality of the parliamentary and judicial review of the necessity of the measure is of particular importance in this respect, including to the operation of the relevant margin of appreciation. The procedural safeguards available to the individual will be especially material in determining whether the respondent State has, when fixing the regulatory framework, remained within its margin of appreciation. In particular, the Court must examine whether the decisionmaking process leading to measures of interference was fair and such as to afford due respect to the interests safeguarded to the individual by Article 8».

Slik jeg ser det krever politiets reintroduksjon av spyttemasken en mye bredere demokratisk og rettssikkerhetsmessig forankring enn at dette ene og alene kan besluttes av politiet.