Riksadvokaten tildeles årets rettssikkerhetspris «for hans langvarige innsats for å hegne om rettsstatens prinsipper, både i forvaltningen av sitt embete som riksadvokat i en liten mannsalder og som en faglig stemme i den offentlige debatten».

Busch går av med pensjon neste måned, etter å ha ledet Riksadvokatembetet siden 1997. Prisen deles ut av Juristforbundet, og juryen trekker i den omfattende begrunnelsen frem en lange rekke hovedpunkter fra Busch' omfattende virke i påtalemyndigheten:

«Det er ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper og en human strafferettstenkning. Denne rollen er ikke blitt mindre viktig i en tid der liberale rettsstatsidealer står under press fra flere kanter. At han også har beholdt et kritisk blikk på egen etat, endog på sine egne personlige profesjonsbeslutninger, understreker oppriktigheten i hans engasjement. En slik evne og vilje til å beholde et kritisk blikk også på seg selv og sin rolle er ofte mangelvare hos våre makthavere. Tor-Aksel Busch’ særlige innsats både i det små og i det store, over mange år, gjør ham etter juryens syn til et lysende eksempel til inspirasjon og etterfølgelse, både for fremtidige riksadvokater og for andre maktutøvere i rettspleien – og ikke minst gjør det ham til en meget verdig mottaker av Rettssikkerhetsprisen for 2019.»

Rettssikkerhetsprisen er på kr 75 000,-, og deles ifølge statuttene ut til personer, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg ved å

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Juryen har bestått av Jon Wessel-Aas (leder), Anders Anundsen, Eirin Eikefjord, Anine Kierulf, og Susann Funderud Skogvang. 

Tidligere vinnere er: 

2018  Nils Asbjørn Engstad
2017  Jan Erik Helgesen
2016  Stiftelsen Lovdata
2015  Fakhra Salimi og MiRA-senteret
2014  Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett 
2013  Asbjørn Kjønstad 
2012  Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge
2011  Tore Sandberg
2010  Carsten Smith
2009  Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse
2008  Gatejuristen (Cathrine Moksnes)
2007  Trygve Lange-Nielsen
2006  Anders Bratholm