Søksmålet Rogstad har anlagt mot VG, kom i kjølvannet av at avisen i fjor publiserte en rekke kritiske artikler om advokatfirmaet.

Rogstad mener avisen urettmessig har benyttet fotografier fra firmaets hjemmeside til å illustrere artiklene. Spørsmålet er om VG hadde rett til å bruke Rogstads bilder uten tillatelse, fordi det inngikk i et journalistisk arbeid. De to alternative hjemlene er åndsverkloven § 29 og § 36. Sistnevnte gir rett til å benytte andres verk som ledd i dekningen av en dagsaktuell hendelse, om enn mot vederlag, mens § 29 gir en snever rett til å sitere vederlagsfritt innen rammen av god skikk.

Rogstad har anført, så langt uten hell, at § 36 som lex specialis for journalistisk bruk måtte gå foran den generelle regelen i § 29. Og ettersom dekningen til VG etter, Rogstads syn, ikke var en «dagsaktuell hendelse», kunne § 36 ikke brukes.

Tapt i to runder

Borgarting lagmannsrett var i dommen fra september, i likhet med tingretten, helt uenig med dette. Retten skrev at den ikke fant rettslig grunnlag for å begrense den alminnelige sitatretten i tilfeller der dekningen har tilknytning til en dagshending, og at en slik tolkning ville «legge hindringer for pressens rolle».

Rogstad mener på sin side VG har stjålet 18 ulike fotografier, og publisert disse med flere titalls millioner «visninger».

– Dommen er i åpenbart i strid med EMK og opphavsrettsloven, og undergraver fullstendig fotografers rettigheter. Dommen kommer til  å bli kritisert i filler av opphavsrettsjurister, og om det var en masteroppgave ville en velvillig sensor i beste fall gitt den «D», uttalte daværende styreleder i Rogstad, Steingrim Wolland, til Rett24.

Nå har altså Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal behandles i avdeling, under overskriften «Om VGs adgang etter åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd til å gjengi fotografier av blant annet medarbeidere i Advokatfirmaet Rogstad i sine reportasjer om advokatfirmaet».

Ankeutvalget skriver:

«I medhold av tvisteloven § 30-14 tredje ledd begrenses ankeforhandlingene for Høyesterett slik at det foreløpig ikke forhandles om andre spørsmål enn om Verdens Gang AS kunne gjengi fotografiene med hjemmel i åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd. Dersom de ankende parter får medhold, må lagmannsrettens avgjørelse oppheves og fortsatt behandling av saken finne sted for lagmannsretten.»

VG er i de to foregående instansene tilkjent sakskostnader på tilsammen snaut 750.000 kroner.

Dommen fra Borgarting finner du her.