«Jeg mener på denne bakgrunn at det er rom for en viss utvidelse i forhold til tidligere praksis», skriver førstvoterende dommer Knut H. Kallerud. Resultatet ble at den narkodømte kvinnen fikk hele den seks år lange fengselstraffen gjort betinget. Vilkåret er at hun gjennomfører narkotikaprogram.

Bakgrunnen er at den domfelte etter mange, mange års rusmisbruk nå har klart å slutte med misbruket, og fått seg en jobb som hun fungerer i. Høyesterett slår fast at det kun ved helt ekstraordinære forhold skal være aktuelt å idømme en helt betinget dom i kombinasjon med narkotikaprogram ved så grove narkotikaforbrytelser som i dette tilfellet:

«Slik saken er opplyst for Høyesterett, må jeg legge til grunn at A har hatt en helt usedvanlig positiv utvikling over en periode på nær tre år siden senhøsten 2016. Alle de fremlagte opplysningene tyder på at A har lagt bak seg et meget langvarig og omfattende rusmisbruk i kombinasjon med mye kriminalitet. Hun har vært rusfri en relativt lang periode, har nå fast arbeid og et sosialt nettverk på en ny hjemplass utenfor det tidligere rusmiljøet. Ut fra den solide dokumentasjonen som er lagt frem, oppfatter jeg As situasjon i dag som helt ekstraordinært positiv og meget lovende med tanke på endelig rehabilitering. Det er en nærliggende risiko for at dette kan bli skadelidende ved soning av en ubetinget fengselsstraff av noen lengde.»

I lagmannsretten ble kvinnen idømt fem års fengsel, hvorav fire år ble gjort betinget med narkotikaprogram. Høyesterett skjerpet på den ene siden straffen til seks år, men mildnet den altså samtidig med å gjøre hele betinget.

Blant de mange som har uttrykt støtte til Høyesteretts utvidelse, er professor ved UiB Hans Fredrik Marthinussen. «Her viser det norske strafferettssystemet seg fra sin beste – mest humane og kriminalitetsforebyggende – side. Samfunn og medmenneskelighet foran hevn og straff», skrev han på Twitter.

Advokat Maria Hessen Jacobsen i advokatfirmaet Alvheim og Hansen skriver på Facebook at «slik tilnærming sparer enorme kostnader for samfunnet».

Den domfelte kvinnens forsvarer, John Chr. Elden, mener selv at dommen er «en av de viktigste dommene Høyesterett har avsagt for rusomsorgen i Norge.»

I den nye merknaden lagdommer Per Racin Fosmark har skrevet på Lovdata gjøres det ingen slik rangering, men Fosmark skriver i hvert fall at dommen er «et viktig bidrag til avklaring av anvendelsesområde for narkotikaprogram med domstolskontroll».

Les dommen her