Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte nye sakkyndige til å vurdere Manshaus' psykiske tilstand på gjerningstidspunktet. Den nye rapporten avga en rettspsykiatrisk erklæring i februar, der det ble konkludert med at Manshaus var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Annonse

Advokat/advokatfullmektig i enhet for prosedyre

Enstemmig

Gjenopptakelseskommisjonen er nå enstemmig kommet til at beskrivelsen av den etterfølgende psykiske utviklingen til domfelte i 2023 og konklusjonen i den nye sakkyndige erklæringen fra februar 2024, gir en rimelig mulighet for frifinnelse eller avvisning eller til anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge, dersom det hadde vært fremme for den dømmende rett.

Det skriver kommisjonen i en pressemelding.

Helsevern

Manshaus drepte sin adoptivsøster og angrep en moské i Bærum i 2019. Manshaus ble dømt til forvaring for handlingene, men spørsmålet blir nå om han i stedet skal frifinnes og få dom på tvungent psykisk helsevern.