I forbindelse med en eierskiftesak hadde klageren reist sak for å kreve erstatning fra en takstmann. Da saken kom for retten følte hun at dommeren ikke var tilstrekkelig lydhør anførselen. Til tilsynsutvalget forklarte hun at sorenskriveren hadde vært ufin mot både advokaten hennes mot henne selv.

- Latterliggjort

Dommeren skulle ha avbrutt flere ganger, kommet med kommentarer og korrigeringer og "vært arrogant".

Da hennes sakkyndige vitne, en ingeniør, skulle vitne, ble også han avbrutt og latterliggjort av dommeren, forklarte klageren. Men da motparten avga sine forklaringer satt sorenskriveren og lyttet, nikket med hodet og var oppmerksom. Ingen ble avbrutt.

Støttes av vitnet

Klageren får støtte fra den sakkyndige ingeniøren, som sier han tidlig i sin forklaring fikk et sterkt inntrykk av at saken var forhåndsdømt i favør klagers motpart. Han fortalte tilsynsutvalget at dommeren hadde kommet med meget krenkende
uttalelser om både hans profesjon og oppfatninger.

Til slutt ga han i retten uttrykk for at det ikke var noen hensikt å svare på flere spørsmål, da dommeren ikke ønsket å høre hans forklaring eller respektere han som vitne.

Også den andre partens advokat opplyste at prosessen ble ledet med "irritasjon og lite romslighet".

Tvil om upartiskhet

Sorenskriveren bestrider at han var forutinntatt. Han bekrefter at prosessfullmektigen ble avbrutt, men at dette skyldtes at det ikke "gikk inn" hos advokaten at regelverket de anførte ikke gjaldt på det tidspunktet klagen omhandlet.

Tilsynsutvalget mener redegjørelsene viser at dommeren viste sitt standpunkt til klagers sak på en så klar og tydelig måte at det
ikke kunne misforstås av partene, og at dette et stykke på vei underbygges dommerens egen redegjørelse.

"Etter utvalgets syn ga innklagedes opptreden partene berettiget grunn til å trekke hans upartiskhet i tvil", heter det i avgjørelsen, som konkluderer med brudd på god dommerskikk.