Salærsatsen blir fra nyttår 1140 kroner. Det er 243 kroner for lavt, mener salærrådet.

Salærrådet ble oppnevnt for å beregne hva den mener gir bærekraftig årlig justering av de offentlige rettshjelpssatsene. Rådet kom på plass som løsning på Advokatforeningens streikeaksjon etter at regjeringen Solberg i sitt siste forslag til statsbudsjett la opp til null økning av rettshjelpssatsen.

Etter at budsjettet for neste år ble spikret tirsdag, har salærrådet offentliggjort sin anbefaling. Normalt skal anbefalingen danne grunnlag for neste års budsjett, men ettersom rådet først be opprettet nå i høst ble det ikke tid til det. Innspillet må derfor også sees som oppstart av budsjettprosessen for 2024, skriver rådet.

Annonse

Jurist / advokat

Vil koste over 400 millioner

Anbefalingen er at satsen må økes til 1383 kroner, 23 prosent opp fra dagens nivå. Tallet er basert på en indeksjustering etter prisutviklingen på juridiske tjenester. Departementet har beregnet at det vil koste 453 millioner kroner i året å ha en rettshjelpsats på 1400 kroner. Summen øker til over en halv milliard om man i tillegg øker reisegodtgjørelsen, slik Advokatforeningen krever. Rådet skriver:

«En slik engangsøkning er det neppe realistisk å finne rom for i dagens økonomiske situasjon. Ved det forrige løftet av satsen – fra 1999 til 2001 – ble det lagt til grunn en opptrapping på 26 prosent (fra 555 til 700 kroner) med tillegg for kompensasjon for den alminnelige prisutviklingen. Vi viser til statsrådens brev til Den Norske Advokatforening 28. mai 1999 og Justis- og politidepartementets pressemelding av samme dag. Vi peker på dette som en aktuell tilnærming til en økning av satsen. Det bemerkes for øvrig at den bærende begrunnelse for opptrappingen den gangen synes sammenfallende med vår begrunnelse nå. Også prosentvis vil økningen være mye lik.»

– Vi er godt fornøyde med anbefalingen. Det er første gang vi får en kvalifisert og uavhengig vurdering av hva som vil utgjøre en bærekraftig rettshjelpssats. Salærrådets vurderinger understøtter de rettssikkerhetsutfordringer vi har adressert ovenfor en lang rekke justisministre gjennom mange år, uttaler leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas i en pressemelding.

Salærrådet ledes av høyesterettsdommer Arne Ringnes, som har med seg professor Karen Helene Ulltveit-Moe fra Økonomisk institutt i Oslo og lagdommer Per Jordal.