Salærrådet ble oppnevnt for å beregne hva den mener gir bærekraftig årlig justering av de offentlige rettshjelpssatsene. Rådet kom på plass som løsning på Advokatforeningens streikeaksjon etter at regjeringen Solberg i sitt siste forslag til statsbudsjett la opp til null økning av rettshjelpssatsen.

Den første anbefalingen kom i fjor høst. Da var avstanden rådets forslag og regjeringens vedtatte budsjett på 243 kroner. I år er situasjonen litt annerledes, ettersom statsbudsjettet ennå ikke er vedtatt. Men om man sammenligner salærrådets anbefaling med hva regjeringen har foreslått, så er avstanden nå 249 kroner: Regjeringen har foreslått 1215 kroner, mens salærrådet mener en såkalt bærekraftig sats vil være 1464 kroner.

Annonse

Elden søker flere advokatfullmektiger

Ber om tilbakemelding

At regjeringen på ingen måte har fulgt opp rådet fra i fjor, går ikke upåaktet hen i rådets anbefaling for neste år:

«Salærrådet konstaterer at salærsatsen for 2023 samt forslaget i statsbudsjettet for 2024 er betydelig lavere enn Salærrådets anbefaling. Videre konstaterer vi som nevnt at departementet ikke har avklart om det er lagt opp til en opptrappingsplan, inkludert et mål og en tidsplan for opptrappingen.

Det fremstår i denne situasjonen som lite formålstjenlig for Salærrådet å mene noe om hvordan salærsatsen skal reguleres videre etter at det foreslåtte opptrappingsnivået er nådd. Til det er salærsatsen for 2023 og forslaget for 2024 for langt fra Salærrådets anbefalte opptrappingsnivå.

For at Salærrådet i sitt videre arbeid skal kunne yte et konstruktivt bidrag i samsvar med vårt mandat og oppfylle intensjonene i partenes avtale, er Salærrådet avhengig av at partene tilkjennegir synspunkt på de råd som blir gitt. Salærrådet konstaterer at departementet så langt ikke har tilkjennegitt slike synspunkt.»

Reagererer

Leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas reagerer på at regjeringen i statsbudsjettet har gjengitt Salærrådets anbefaling, uten å forklare hvorfor den ikke blir fulgt.

– I sitt innspill til Salærrådet uttaler departementet at det «oppfatter Salærrådets anbefaling som en modell som står seg over tid», men velger altså likevel å ikke følge opp i statsbudsjettet – uten en eneste forklaring, uten å gi noen tegn til hvordan, og i hele tatt om, departementet tenker å trappe opp satsen til bærekraftig nivå. Det fremgår av Salærrådets uttalelse at rådet stiller seg undrende til dette, i lys av avtalen mellom Advokatforeningen og departementet og begrunnelsen for Salærrådets opprettelse og mandat, sier Wessel-Aas.

Han mener det er oppsiktsvekkende at rådets arbeid ikke følges mer opp.

– Regjeringens fremferd grenser mot avtalebrudd. Det er på tide at justisministeren kommer på banen og forklarer hvorfor man ikke følger opp avtalen mellom departementet og Advokatforeningen. Stortinget må også spørre seg om det kan være bekjent av en rettshjelpssats som ligger så betydelig under hva som objektivt sett er bærekraftig, sier Wessel-Aas.

Salærrådets anbefaling finner du her