«Statsforvalteren endrer praksis i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, ved at vi ikke lenger ber om å få slike saker på høring før kommunene gjør vedtak».

Det var meldingen som gikk ut fra Statsforvalteren i Vestland i januar. I beslutningen ble det henvist til den såkalte tillitsreformen. Denne er av regjeringens selv fremhevet som ett av den rødgrønne regjeringens viktigste prosjekter, og handler blant annet om å flytte mer makt til kommunene. 

– Dette viser at vi har tillit til kommunene, uttalte tidligere Sp-leder og nå statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Også i Agder

I ettertid at har Statsforvalteren i Agder gjort en identisk endring. Statsforvalter i Agder Gina Elisabeth Lund (Ap) sendte den 14. mars ut brev til kommunene, der hun ba om at slike saker som hovedregel ikke sendes på høring til statsforvalteren før kommunen fatter vedtak.

Spørsmålet om kommunale dispensasjoner etter plan- og bygningsloven har vært brennhett i årevis, både på hyttefjellet og i strandsonen. Sivilombudet har gang på gang kritisert kommunene for å være for liberale i dispensasjonspraksisen, der miljø- og naturhensyn ofte står i et spenningsforhold til lokalpolitikernes ønske om utbygging, næring og inntekter.

Sivilombudet reagerte

Umiddelbart etter Navarsetes endring i Vestland i januar, besluttet imidlertid Sivilombudet av eget tiltak å se nærmere på saken. Ombudets konklusjon kom før påske, og den er at den nye praksisen er lovstridig. Dette fordi plan- og bygningsloven § 19-1 siste punktum, etter ombudets syn, innebærer en plikt for kommunene til å sende slike dispensasjonssøknader på høring til Statsforvalteren. Bestemmelsen lyder:

«Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1‑8.»

Annonse

Vil du jobbe som advokat i Sørlandets største advokatfirma?

Nasjonale interesser

Ombudet fremhever at det i forarbeidene er uttalt at det ville vært svært uheldig om det skulle være opp til den enkelte kommune og eget skjønn å bestemme om en dispensasjonssak er av nasjonal eller regional interesse. Sivilombud Hanne Harlem skriver videre:

«Et sentralt hensyn bak bestemmelsen virker dermed å være at det ikke kun skal være opp til kommunen selv å vurdere om, og i hvilken grad, en dispensasjon vil sette til side regionale eller nasjonale interesser (...).

På bakgrunn av dette har ombudet kommet til at Statsforvalterens praksis knyttet til høring av kommunale dispensasjonssaker ikke er i tråd med kravene i plan- og bygningsloven § 19 1. Ombudet ber Statsforvalteren vurdere sin praksis på nytt, og om å bli orientert om utfallet av den nye vurderingen».

Vi lytter selvsagt

Kommunaldirektør hos Statsforvalteren i Vestland Nils Erling Yndesdal opplyser at de har fått frist til 22. april.

– Vi vil orientere Sivilombudet om utfallet innen fristen vi har fått, og deretter vil vi ta en runde med kommunene i Vestland om dette.

– Så det er ikke åpenbart at dere vil følge det synet Sivilombudet har gitt uttrykk for?

– Helt generelt, så følger Statsforvalteren den rettsoppfatningen som Sivilombudet legger til grunn. Det er utgangspunktet. Vi lytter selvsagt til ombudet, men så må vi gå inn og vurdere hvordan vi kan løse denne uenigheten, og samtidig få rettet kommunenes fokus mer mot planarbeid og mindre mot dispensasjoner, som jo var hele formålet med praksisendringen, sier Yndesdal.