Sivilombudet besluttet i fjor, av eget tiltak, å se nærmere på hvordan kriminalomsorgen praktiserer reglene om telefonkontroll i fengsler. Bakgrunnen er at straffegjennomføringsloven pålegger kriminalomsorgen å rutinemessig kontrollere telefonsamtaler til og fra de aller fleste innsatte.

På bakgrunn av EMDs avgjørelser i saker om kommunikasjonskontroll, er Sivilombudet kommet til at dagens ordning krenker de innsattes rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102.

− Menneskerettighetsdomstolen stiller krav til utformingen av lovbestemmelser som begrenser innsattes rett til å kommunisere i fortrolighet med andre. I lys av dette, og våre undersøkelser, har vi konkludert med at den systematiske telefonavlyttingen som foregår i norske fengsler, er ulovlig.

Det sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Annonse

Juridiske seniorrådgivere

Har fått svarfrist

− Myndighetene har i liten grad vært opptatt av forholdet til menneskerettighetene og Grunnloven på dette området. Den ulovlige praksisen synes å ha pågått over lang tid. Det er uheldig. I uttalelsen vår ber vi om at Justis- og beredskapsdepartementet snarest retter opp i dette, sier Harlem.

Justis- og beredskapsdepartementet har i et svar til ombudet varslet at de vil gjøre en gjennomgang av straffegjennomføringsloven, og vurdere midlertidige føringer for kriminalomsorgens kommunikasjonskontroll.

«Sivilombudet forutsetter at de midlertidige føringene utformes i tråd med ombudets uttalelse, og ber om tilbakemelding fra departementet og Kriminalomsorgsdirektoratet innen 18. februar 2022», heter det i uttalelsen.

Oppsiktsvekkende

Bjørn Winquist fra fengselsgruppa i Jussbuss mener ombudets konklusjon er oppsiktsvekkende.

– Vi håper og forventer at det ryddes opp i dette så fort som mulig. Unødvendig strenge kontrollrutiner og overvåkning gjør det vanskelig for mange innsatte å holde kontakt med familie og barn. Å opprettholde familierelasjoner mens man er i fengsel, er viktig for å sikre rehabilitering og sørger for at innsatte er klare for å ta del i samfunnet igjen ved endt soning, sier Winquist.

Han forteller at Jussbuss ofte møter innsatte som ikke får snakket med barna sine, fordi de nektes å snakke på eget morsmål i telefonen.

– Kontakten de innsatte har med verden utenfor murene, er viktig for å forebygge ensomhet, depresjon, psykiske belastninger og isolasjonsskader. Myndighetene har uttalt at de vil foreta en gjennomgang av regelverket. Vi håper denne rapporten fra Sivilombudet setter fart på arbeidet. Det er ikke holdbart at dagens lov og praksis ikke er i samsvar med menneskerettighetene, sier Winquist.

Sivilombudets uttalelse finner du her