I mange år har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen – 100 meter fra sjøkanten. Kommunene har i utgangspunktet få muligheter til å gi unntak fra byggeforbudet.

Men i praksis viser det at det snarere er regelen enn unntaket å få tillatelse. Etter å ha gjennomgått 865 vedtak i perioden 2016–2019 i kommunene Kragerø, Lindesnes og Askøy, har Sivilombudsmannen reagert, skriver Dagens Næringsliv.

96 prosent av søknadene fikk innvilgelse i Mandal, som i dag er Lindesnes kommune, mens i Kragerø var tallet 75 prosent. I Askøy, der byggeforbudet gjelder bare i et 30-metersbelte fra sjøen på grunn av boplikt, ble 98 prosent av søknadene innvilget.

«Ombudsmannen minner om at lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet», skriver Sivilombudsmannen til de tre kommunene.

Begrunnes ikke

Et vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 er at dispensasjonen ikke må medføre at «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». I gjennomgangen av vedtakene fra Kragerø kommune finner ombudsmannen at kommunen svært ofte bruker standardformuleringer og utilstrekkelige begrunnelser.

«Kun 10 prosent av vedtakene hvor det innvilges dispensasjon, inneholder en begrunnelse som ikke skaper tvil om at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. I mange vedtak er det ikke foretatt noen vurderinger av vilkårene i pbl. § 19-2 overhodet», heter det i rapporten fra SOM.

I en undersøkelse gjennomført for Norsk Friluftsliv i juni svarte bare 7 prosent av de spurte at de ønsker å åpne for mer utbygging i strandsonen enn i dag. 49 prosent mente at utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt, mens 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.

Regjeringen ønsker imidlertid å gjøre det lettere å bygge i 100-meterbeltet langs norskekysten – unntatt i pressområder, som langs Oslofjorden. Den foreslår derfor en endring i plan- og bygningsloven som vil gjøre det enklere for enkeltpersoner som vil søke dispensasjon fra byggeforbudet.