I NHOs lokaler på Majorstuen driver NHO et møte- og konferansesenter som leier ut til NHO sentralt og til NHOs landsforeninger. Etter et bokettersyn i 2013 påla Skatt Øst NHO å betale over fire millioner i etterberegnet merverdiavgift. Grunnen var at Skatt Øst mente utleien bare delvis var avgiftspliktig, og at NHO derfor ikke hadde hatt rett til å kreve fradrag for all inngående merverdiavgift.

NHO tok deretter ut søksmål mot Skatt Øst, og vant frem. Siden har striden stått om NHOs kostnader knyttet til denne prosessen.

– Bærer preg av test

I en klage til Ombudsmannen fremholdt Ernst & Young, på vegne av NHO, at saken bærer preg av at Skatt Øst har ønsket å «teste ut» en ny og innskrenkende fortolkning av reglene om frivillig registering:

Sivilombudsmannen foto Anders Bakke
Aage Thor Falkanger.

«Skattekontorets rettsoppfatning var uriktig. Dette er bekreftet gjennom den rettskraftige tingrettsdommen i saken. Det fremstår som urimelig at en tilfeldig valgt næringsdrivende må bære kostnadene ved at Skatteetaten «tester ut» en ny og for staten gunstig fortolkning», refererer Ombudsmannen.

Skattedirektoratet anførte at det var forståelig og unnskyldelig at skattekontoret landet på sitt tolkningsalternativ, selv om tingretten falt ned på et annet alternativ: «Rettsanvendelsen var ikke uaktsom når Skatteetaten fastholdt en fortolkning som måtte sies å være innenfor en rimelig forståelse av lovens bestemmelser eller som i det minste byr på fornuftig tvil. Vedtaket bygget på et faglig forsvarlig standpunkt. Selv om reglene var sentrale innenfor merverdiavgiftsretten, fremsto ikke løsningen som åpenbar sett på bakgrunn av rettskildene», refererer Ombudsmannen.

Drøfter aktsomhetsnorm

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger drøfter i uttalelsen aktsomhetsnormen ved slike vedtak, og legger til grunn at staten har et «ikke ubetydelig spillerom for å avklare feil uten at det leder til ansvar». Likevel mener Ombudsmannen at terskelen for uaktsomhet ble overtrådt i dette tilfellet:

«Ombudsmannen er kommet til at Skatt østs anvendelse av feil hjemmelsgrunnlag og manglende utredning av de faktiske forhold samlet sett utgjør erstatningsbetingende handlinger. Klagers kostnader knyttet til denne delen av saksbehandlingen vil derfor kunne kreves erstattet», skriver Ombudsmannen.

I desember varslet Skattedirektoratet at de ville følge de anvisninger som fremkom i ombudsmannens uttalelse.

Les hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen her.

Les tingrettsdommen her