Først kom tingretten til 45 dager betinget fengsel. Deretter la Agder lagmannsrett seg på 21 dager ubetinget og 24 dager betinget, 45 dager til sammen.

Også Høyesterett mener 45 dager er passende, men skjerper straffen slik at hele straffen gjøres ubetinget. Det er klart etter at Høyesterett nå har avgjort straffutmålingsanken i saken.

Førstvoterende Arne Ringnes skriver:

«Jeg viser videre til at utsprengningen av kjelleren og anleggelsen av tennisbanen er store terrenginngrep, og de er foretatt i strandsonen. Tennisbanen og vollen medførte privatisering av et område som var forutsatt å være tilgjengelig for allmennheten. Riktignok er kjelleren ikke synlig fra utsiden, men det må tas i betraktning at A ved lovbruddet sikret seg en verdiøkning på eiendommen. Som uttalt av lagmannsretten, ble det foretatt flere tiltak over en lengre byggeperiode, hvor A og medhjelperne tok seg til rette etter eget forgodtbefinnende.»

At kjelleren i ettertid er blitt godkjent av kommunen, skal ikke trekke i formildende retning, konstaterer dommerne. Det samme gjelder flere andre ulovlige tiltak som var gjort. Retten peker på at dette var tiltak kvinnen uansett hadde plikt til å rette.

– Min klient forholdt seg til sin arkitekt og entreprenør som bygget uten at de informerte henne om at arbeidene var ulovlige. Forklaringene til arkitekten og entreprenører i retten støttet oppunder at ingen av disse hadde informerte henne om ulovlighetene, uttalte forsvarer Max Henrik Jespersen til Dagbladet i fjor høst.

Lagmannsretten la til grunn at anleggelsen av tennisbanen hadde en skyldgrad som ligger nær forsett, og at svaret fra kommunen «ikke på noen måte kunne begrunne god tro for gjennomføring av det tiltak som ble valgt, uten søknad og kommunens tillatelse».

Også entreprenøren og en underentreprenør dømmes til henholdsvis 45 dager fengsel, og bot og inndragning på 350.000 kroner.

– Det er av nasjonal betydning å ta vare på strandsonen av miljøhensyn og for å sikre allmenn ferdsel. Det er viktig at de som vurderer å gjøre inngrep i strandsonen, ser at det reageres strengt ved denne type miljøkriminalitet. Videre understrekes det også at entreprenører som utfører oppdrag i strandsonen, må undersøke om det foreligger tillatelse til inngrepene, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, i en pressemelding fra Økokrim.

Forsvarer Anders Brosveet fremhever at tennisbanen er fjernet og terrenget tilbakeført. 

– Jeg synes det er nokså vanskelig å forstå at man skal reagere så sterkt i en sak som ikke har medført noen permanent skade, sier Brosveet til Dagens Næringsliv.

Hele dommen ligger åpent her, og i Lovdata Pro her.