De tre fagdommerne i Agder lagmannsrett ville sette straffen til halvannet år.

De fire lekdommerne mente dette var for høyt, og dømte i stedet mannen til ett års fengsel, etter at han først var blitt frifunnet for forsettlig voldtekt. Tiltalte var 21 år da hendelsen fant sted i 2015.

Nå har Høyesterett landet på at fagdommerne hadde rett, og satt straffen i samsvar med aktors påstand.

Første gang

Dette er første gang Høyesterett behandler et tilfelle av grov uaktsom sovevoldtekt der det ikke foreligger spesielt skjerpende eller formildende omstendigheter.

Høyesterett uttaler i dommen eksplisitt at det etter rettens mening ikke bør etableres noe normalnivå for grov uaktsom voldtekt, og skriver at straffutmålingen må skje ut fra en vurdering
av de konkrete omstendighetene.

Bakteppet for straffutmålingen er at lovgiver i 2010 ga klare signaler om skjerping av straffnivået for forsettlige sovevoldtekter. Straffnivået her ligger nå på rundt 4 års fengsel, et nivå blant andre riksadvokat Tor-Aksel Busch har problematisert.

«Sammenlignet med visse andre typer lovbrudd, som for eksempel en sak i Høyesterett i 2016 der straffen for menneskehandel og prostitusjon var bare ett år og seks måneder mer, synes det å være en viss ubalanse», sa Busch til Rett24 i desember.

Klare signaler

Førstvoterende dommer Hilde Indreberg skriver:

«Etter mitt syn innebærer de klare signalene om en skjerping av straffenivået som er kommet til uttrykk i lovforarbeidene, og som er fulgt opp i rettspraksis, at straffen i dette tilfellet må settes høyere enn fastsatt av lagmannsrettens flertall. Jeg er, som lagmannsrettens mindretall, kommet til at straffen bør settes til fengsel i ett år og seks måneder i samsvar med aktors påstand.»

Les hele dommen her