Striden handler om de ansattes kamp for å ha Norwegians morselskap som arbeidsgiver, noe som kan bety for deres lønns- og arbeidsvilkår. 

I 2015 streiket derfor pilotene og kabinpersonalet mot at deres arbeidsforhold skulle flyttes fra morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) til ymse datterselskap.

Motsatt av tingretten

Streiken endte med at mannskapene aksepterte omorganiseringen, i bytte mot tre års jobbgaranti i Skandinavia. Etterpå gikk de imidlertid til søksmål med krav om å forbli ansatte i NAS. Dette vant de frem med i Asker og Bærum tingrett, men fredag kom lagmannsretten til motsatt resultat.

De ansatte hadde to hovedanførsler:

  • For det første gjorde de gjeldende at NAS har fortsatt å utøve reelle arbeidsgiverfunksjoner overfor crewet etter virksomhetsoverdragelsene til datterselskapene, og at NAS derfor må anses som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven på særlig grunnlag.
  • For det andre anførte crewet at NAS ulovlig leier inn arbeidskraft fra datterselskapene, og at de derfor kan kreve fast ansettelse i NAS på dette grunnlaget.

- Legitimt

Til den første anførselen fremholdt de ansatte at NAS, som morselskap i konsernet, treffer en rekke avgjørelser som direkte påvirker deres arbeidshverdag. De mente lagmannsretten derfor måtte skjære igjennom selskapslovgivningen, slik at formålet med arbeidsmiljøloven ikke undergraves gjennom virksomhetsoverdragelser og entrepriseløsninger.

Til dette skriver Borgarting lagmannsrett at det ikke er faktiske holdepunkter for at NAS, som morselskap, har foretatt noen form for utilbørlig eller ekstraordinær sammenblanding av roller mellom mor- og datterselskapene:

«NAS fatter naturlig nok beslutninger som kan få betydning for crewet, herunder ruteprogrammet (...), men lagmannsretten finner ikke at NAS ved dette utøver arbeidsgiverfunksjoner overfor crewet. Det er videre legitimt at et morselskap fatter beslutninger som får konsekvenser eller legger føringer for datterselskapene i konsernet uten at dette medfører et medarbeidsgiveransvar.»

- Lovgiveroppgave

Lagmannsretten mener også at crewtjenester ikke står i noen særstilling i forhold til outsourcing i luftfarten, sammenlignet med for eksempel catering:

«Dersom dette ikke er en ønsket utvikling innen luftfarten, er det en lovgiveroppgave å endre rettstilstanden», skriver Borgarting.

- Åpenbart urimelig

Til den andre anførselen er lagmannsretten enig i at innleien av crew fra datterselskap til morselskap var ulovlig mens den pågikk. I dag foregår det imidlertid ingen innleie, kun entrepriser, ettersom all operasjonell virksomhet er flyttet til datterselskapene. Det finnes ingen organisasjon i morselskapet til å håndtere de ansatte.

Retten mener det derfor vil være åpenbart urimelig om crewet får dom for ansettelse i NAS:

«Ved vurderingen legger lagmannsretten betydelig vekt på at NAS ikke lenger har noen operativ virksomhet fra de norske basene. NAS har heller ingen fly som opererer fra disse basene. NAS har heller ikke de nødvendige ansatte for å følge opp crewet.»

- Problematisk

Advokat Christen Horn Johanessen førte saken for pilotene. Han mener dommen vil få betydning for ansattes mulighet til å håndheve sine rettigheter i arbeidsforhold.

– Det vanskeliggjør håndhevelse av rettigheter, og når det blir vanskeligere å håndheve rettighetene, så er rettighetene mindre verdifulle. Det mener vi er problematisk, sier han til NRK.

Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian, sier at selskapet er godt fornøyd.

– Norwegian bygger en konsernstruktur for framtida som vil bidra til global vekst og trygge arbeidsplasser i Norge, sier han til NRK.