I fjor høst klaget advokatene Dennis Brorstrøm, Helge Skaaraas og advokatfirmaet Negota sorenskriveren i Halden inn til Tilsynsutvalget for dommere, for tre forskjellige saker. Bakgrunnen var at Brorstrøm reagerte på Bjørn Haalands opptreden under hans innledningsforedrag.

Etter at første rettsdag var avsluttet, møtte Brorstrøm dommeren på hans kontor og meldte at han «aldri hadde vært utsatt for noe liknende fra noen dommer.»

Dommeren beklaget opplevelsen, men mente at innledningsforedraget var «uinteressant og irrelevant». Dommeren erkjente at han skjønte at hans opptreden var stressende. De tok hverandre i hånden på at de i de neste to rettsdagene måtte ha fokus på at saken ble avviklet på en verdig måte.

Hørte med flere

Slik gikk det ikke. Brorstrøm bestemte seg for å undersøke andres erfaringer. På kvelden etter første rettsdag, sendte han derfor en e-post til ulike advokatkolleger. Tilbakemeldingen var at 

  • dette ikke er et enkeltstående tilfelle
  • sorenskriveren bestemmer seg på forhånd for hva som er relevant
  • sorenskriveren til stadighet avbryter aktørene i retten
  • det blir dårlig stemning i retten
  • sorenskriveren oppleves å skape utrygghet i retten
  • sorenskriveren har illusoriske rettsmøter
  • sorenskriveren nekter aktører å prosedere/ innlede på spørsmål de mener er sentrale

Brorstrøm valgte etter disse tilbakemeldingene å informere sin klient om at hun kunne velge å la ham fortsette som prosessfullmektig, med risiko for at hun da ikke ville få sin sak belyst slik hun ønsket, eller at hun kunne sparke ham som prosessfullmektig. Det siste under henvisning til at sorenskriveren forhåpentligvis ville behandle henne med mer hensyn. Klienten valgte å fortsette som selvprosederende, og sorenskriveren lot henne forklare seg uavbrutt, skriver tilsynsutvalget i avgjørelsen.

– Blåst opp

Sorenskriver Haaland svarte tilsynsutvalget at det etter hans syn er overveiende sannsynlig at Brorstrøm har «blåst opp omfanget og betydningen av «konflikten» for å bruke dette som påskudd for å komme seg ut av en tapt sak. Brorstrøm er egentlig erstatningsansvarlig overfor sin klient for sin håndtering av saken», heter det i Tilsynsutvalgets gjengivelse.

Haaland fremholder også at det er umulig for ham å forsvare seg mot rundt formulerte vendinger som for eksempel «dårlig stemning i rettsaken» og «utrygghet i retten». Han føler seg heller ikke trygg på at gjengivelsen av påståtte uttalelser fra ulike støttespillere er korrekt og fair, heter det.

Dobbel fellelse

Tilsynrådets flertall mener at Haaland ikke bare har brutt god dommerskikk i de sakene han er innklaget for, men velger etter eget tiltak å felle ham for sin opptreden i forbindelse med klagesaken:

«Tilsynsutvalget finner det kritikkverdig at han, nå i en ny sak, på nytt bruker ord og uttrykk som fremstår som lite saklige, fremmer beskyldninger mot klagerne om «oppspinn, løgn, tåkelegging og eventyrhistorier» samt truer med anmeldelse mv. Dette bidrar til å bekrefte at det er ubehagelig å klage dommere inn til Tilsynsutvalget og er egnet til å svekke tilliten til dommerstanden.»

Dissens

Mindretallet i Tilsynsrådet, psykologiprofessor Svein Magnussen, er ikke enig med flertallet i at sorenskriverens opptreden overskrider terskelen for kritikk. Han mener klagepunktene fremstår som tvetydige og uklare, og at det ikke er godt nok dokumentert at sorenskriveren har opptrådt i strid med god dommerskikk i forbindelse med de tre rettsmøtene som er beskrevet.

«Det er imidlertid grunnlag for å peke på noen uheldige sider ved sorenskriverens prosessledelse, herunder at hans fokus på effektivitet, fremdrift og styring kan gå ut over partenes behov for å bli hørt og fremføre sine synspunkter. Hans opptreden med avbrytelser, og uttalelser om hva som er relevant i sakene, kan føre til at partene tenker at sorenskriveren har bestemt seg for resultatet. Dette er uheldig dommerstyring, men det gir etter mindretallets vurdering ikke grunnlag for kritikk», heter det i avgjørelsen.

– En trist sak

Dennis Brorstrøm sier han tar avgjørelsen til etterretning, og mener det er en trist sak,

– Jeg registrerer at vi klaget på et godt grunnlag, og fikk et resultat vi mener riktig. Det er en trist sak for Haaland, og det er en trist sak for de som er berørt på andre måter. Mitt ønske er at vi må se litt videre på dette, og at domstolene må være bevisste på sin makt. Muligheten til å overstyre andre er alltid et faremoment, og når man er i maktposisjon så står man i fare for å tråkke folk på tærne. Det har jo denne vinteren vist på flere felter. Nå legger vi dette bak oss og går videre, sier Brorstrøm.

Les Tilsynsutvalgets avgjørelse her

Rett24 har vært i kontakt med Halden tingrett, men Bjørn Haaland har ikke vært tilgjengelig for kommentar til denne saken.