Frostating lagmannsrett dømte i vår den 50 år gamle politimannen til 45 dager betinget fengsel, men nå har Høyesterett frikjent ham for den mest alvorlige anklagen – motarbeiding av rettsvesenet.

I stedet er han dømt etter den mildere bestemmelsen om grovt brudd på tjenesteplikt. Dermed slipper han unna med kun en bot på 15.000 kroner.

Coachet mistenkte

Det var høsten 2016 at en en fredet ulv ble skutt fra helikopter i et reinområde i Lierne i Trøndelag. Da jegeren senere skulle inn til avhør, fikk han to tekstmeldinger fra etterforskeren på saken. I den første meldingen skrev han:

«Hei du, tru det e veldig viktig under avhøret i mårra (fornavn) at du får fram at det va litte rein, på aill kantan, så sjøl om dåkk fikk en ut av å bort fra dein skokken hain jaga på så va du overbevist om at dein har villa fortsatt å jag å ta rein å dåkk å ha finni kadaver rætt førri, trolig tatt av ulv, kanskje non daga gammelt, som underbygger at her va det ein ulv som ha vorri i området over tid å sikkert fortsatt villa vårrå her om dåkk ikke tok en. Vårra tydelig på derre så e det my letter for at juristen kain henlegg saken med ein gang uten at dæm ska ta dette retten»

Spesialenheten tok senere ut tiltale for brudd på straffeloven § 157, som lyder:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling.»

Frikjent

Høyesterett er kommet til at paragrafen ikke rammer rettsstridige handlinger generelt, bare handlinger der rettsstridigheten er rettet direkte rettet mot en aktør i rettsvesenet. Ettersom vitnet − jegeren − ikke ble utsatt for noe rettsstridig ved å bli coachet, er straffebudet ikke overtrådt, mener Høyesterett. Retten skriver:

«Formuleringen er temmelig entydig, og den tilsier at det må stilles krav om at atferden var uberettiget vis-à-vis aktøren. En slik forutsetning har også støtte i sammenhengen med kravet om at atferden må være 'egnet til å påvirke' aktøren. Det er den omstendighet at atferden er rettsstridig overfor aktøren, som medfører at aktøren utsettes for en slik utilbørlig påvirkning som straffebudet skal gi beskyttelse mot (...)

Mitt syn er da at det ikke er tilstrekkelig at A måtte ha opptrådt i strid med sine plikter som polititjenestemann, dersom den samme adferden ikke også samtidig kan anses som rettsstridig overfor (jegeren) ved at den representerte en utilbørlig påvirkning av ham.»

Høyesterett kommer deretter til at den har adgang til å nedsubsumere saken til straffeloven § 171 om grovt brudd på tjenesteplikt.

Les hele avgjørelsen her (Lovdata PRO)