I starten av mai starter den sivile rettssaken om hvem som har ansvaret for tapet av KNM Helge Ingstad. Eierne av begge de to kolliderende båtene har saksøkt hverandre. Forsvarsdepartementet har lagt ned påstand om at rederiet er ansvarlig, mens rederiet bak Sola TS, Twitt Navigation Limited, har lagt ned påstand om at staten er ansvarlig.

Rederiet mener det er tre forskjellige grunnlag for statens ansvar:

  1. Uaktsom feilnavigering forut for sammenstøtet
  2. Uaktsom grunnstøting etter kollisjonen
  3. Uaktsom benyttelse av fregatten når denne hadde tekniske mangler

Det første av disse punktene ble behandlet i Havarikommisjonens første rapport, som kom høsten 2019. De to andre punktene, om det som skjedde etter sammenstøtet, vil bli behandlet i den ennå ikke fremlagte havarirapport nummer 2.

Denne er ventet å reise kritikk mot mannskapets handlemåte frem til båten gikk på grunn og sank.

Ville dele saken

Staten og rederiet har vært uenige om hvilke av de tre punktene som skal behandles i hovedforhandlingen. Staten har derfor begjært en deling av saken. Forberedende dommer konkluderte med at bevisføringen skal begrenses til det som skjedde frem til kollisjonsøyeblikket, altså punkt 1 over.

Tingretten la til grunn at «påstandsgrunnlag 2 og 3 ikke skal behandles under denne del av saken, og at påstandsgrunnlag 2 og 3 heller ikke en senere sak om utmåling, kan brukes som grunnlag for frifinnelse for ansvar for sammenstøtet. Ansvarsspørsmålet vil retten da allerede ha tatt stilling til.»

Beslutningen ble uten hell anket til Gulating lagmannsrett, men nå har rederiet fått gehør i Høyesteretts ankeutvalg, som opphever avgjørelsen. Ankeutvalget skriver:

«I sin beslutning 7. august 2020 besluttet tingretten at Twitts «påstandsgrunnlag nr. 2 og 3», slik disse er gjengitt ovenfor, «ikke skal behandles under denne delen av saken». Det fremgår ikke hvilken hjemmel tingretten har benyttet, men lagmannsretten legger til grunn at beslutningen er truffet med hjemmel i tvisteloven § 11-6 andre ledd. Den omhandler rettens plikt til aktiv saksstyring og gir retten – her saksforberedende dommer – adgang til å «treffe de avgjørelser som er nødvendig for behandlingen».

Dette innebærer at saksforberedende dommer kan drive materiell prosessledelse slik at hovedforhandlingen konsentreres om det relevante. Men i dette ligger ingen kompetanse til å nekte en part å fremføre og argumentere for påstandsgrunnlag som parten gjør gjeldende vil føre til full eller delvis frifinnelse.

(...)

Det er ikke helt klart om tingretten har avskåret de nevnte påstandsgrunnlagene eller om den bare har nektet forhandlinger om dem, slik at påstandsgrunnlagene vil måtte avgjøres uten tilknyttede forhandlinger. Det fremgår heller ikke hva lagmannsretten bygger på i så måte når den forkastet anken. Tingrettens formuleringer tyder imidlertid på at påstandsgrunnlagene er avskåret, hvilket det altså ikke er adgang til.»

For mye lys på dekk

Dermed ligger det an til at alle deler av havariet skal gjennomgås i åpen rett – også hva gjelder det lite vellykkede forsøket på å redde båten fra å synke.

Havarikommisjonens andre rapport er ifølge Aftenposten ventet før påske. Avisen skrev tirsdag denne uken at Sjøforsvaret har sett et utkast, og at rapporten innebærer kritikk av besetningen på Helge Ingstad.

Den første rapporten fra Havarikommisjonen konkluderte med at Sola TS hadde for mye lys på dekk, slik at det var vanskelig for mannskapet på Helge Ingstad å se lanternene. Dette kan ha vært årsaken til at mannskapet ikke skjønte at tankskipet var en båt i bevegelse. Dette vil etter alt å dømme bli en sentral del av statens anførsel.

Først da det var noen få meter igjen, oppdaget mannskapet på broen at det 250 meter lange og 44 meter brede tankskipet foran dem ikke var en oljeinnstallasjon på land, men en båt i bevegelse. Fregatten holdt da rundt 17 knop.

Det er satt av 16 rettsdager til hovedforhandlingen, som starter opp mandag 3. mai.

Parallelt med dette går det strafferettslige sporet sin egen gang. Politiet har sendt innstilling i saken til statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane. Deretter skal påtaleavgjørelsen til Riksadvokaten.

Regningen for å erstatte fregatten, samt arbeidet med å heve og destruere, er i følge Aftenposten beregnet til rundt 5 milliarder kroner.

Ankeutvalgets kjennelse finner du her.