De siste 10-15 årene er en rekke sentrale statlige virksomheter etablert rundt om i landet, for å spre arbeidsplassene. En av disse er det tidligere Senter for økonomistyring, som i 2004 ble omdøpt til Direktoratet for økonomistyring, med kontorer i blant annet Stavanger og Trondheim.

Sommeren 2016 besluttet så Finansdepartementet å flytte departementenes lønns- og regnskapstjenester fra Oslo og ut til dette direktoratet. Ifølge en utredning kunne staten spare 83 millioner kroner på å samlokalisere denne typen arbeid. 

Kan velge Oslo

«De ansatte som er berørt har rett til å følge arbeidsoppgavene sine til nytt arbeidssted, og kan jobbe i Oslo frem til 1. januar 2018», het det i pressemeldingen som ble sendt ut for to år siden. Men nå er Borgarting lagmannsrett kommet til at minst to av de ansatte kan bli i Oslo akkurat så lenge som de vil. Dette fordi belastningen ved å bli flyttet til andre byer er så stor, at Borgarting mener det er grunnlag for å benytte den normalt svært snevre, ulovfestede «valgretten» ved virksomhetsoverdragelsen.

Valgretten innebærer at den ansatte, i helt spesielle tilfeller, kan kreve å forbli ansatt hos den opprinnelige arbeidsgiveren, dersom virksomheten overdras til en annen virksomhet. I dette tilfellet var det lønnstjenestene som skulle flyttes fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon i Oslo, til Direktoratet for økonomistyring i Stavanger og Trondheim.

Noe de ansatte ikke nødvendigvis satte pris på.

Motsatt av tingretten

Staten anførte at valgretten ikke gjelder for statsansatte, ettersom tjenestemannsloven § 12 pålegger enhver tjenestemann å finne seg i omorganiseringer. Paragrafen lyder:

«Embetsmann ved regjeringens kontorer og enhver tjenestemann er forpliktet til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten.»

Norsk tjenestemannslag (NTL) mente på sin side at det ikke er grunnlag for å tolke denne paragrafen slik at den gjør styringsretten større i staten enn den er i privat eller kommunal sektor. Anførselen førte ikke frem i tingretten, men i lagmannsretten fikk fagforeningen fullt gehør:

«Etter flertallets syn er det ikke tvilsomt at vilkårene for valgrett er oppfylt i dette tilfelle på grunn av den lange avstanden stillingene ble flyttet, og som medfører at de ansatte enten må flytte eller ukependle for å kunne fortsette i stillingen.»

Aldri før prøvet

Etter arbeidsmiljøloven kan ansatte normalt nekte å bli med til ny arbeidsgiver, dersom en virksomhet overdras til en annen. Dette kalles reservasjonsretten. Om den ansatte bruker denne retten, vil han eller hun miste jobben i stedet.

Den såkalte valgretten innebærer imidlertid at den ansatte ikke mister jobben, men kan bli værende hos den gamle arbeidsgiveren. Ordningen er i sin helhet utviklet i rettspraksis, og eksisterer derfor ikke i noen lovtekst. 

Borgartings avgjørelse ble avsagt under dissens fra den ene fagkyndige meddommeren, som samtidig påpekte at dette spørsmålet aldri før har vært prøvet for domstolene.

Fornøyd

NTLs prosessfullmektig, LO-advokat Alexander Cascio, er tilfreds. 

– Saken gjaldt spørsmålet om statsansatte kan motsette seg å bli overført til en annen statlig virksomhet. Lagmannsretten omgjorde tingrettens dom, og konkluderte med at også statens ansatte kan motsette seg overføring og velge å bli igjen ved slike virksomhetsoverdragelser, oppsummerer Cascio.

Les dommen her (Lovdata PRO)