Etter drøyt fire år i stolen, trakk Steingrim Wolland seg i høst brått fra vervet som styreleder i Advokatfirmaet Rogstad. Samtidig befant firmaet seg midt i en svært betent konflikt med VG, som i 2020 kjørte en rekke kritiske artikler knyttet til Rogstads virksomhet.

Artiklene fokuserte blant annet på rollen til firmaets administrasjonsleder Afzzal Ghauri, i VG omtalt som «mannen som bygget et advokatkontor fra fengsel». Ghauri har tidligere sonet en lengre dom for bedrageri. Ghauri har ingen eierandel i firmaet. Det har derimot hans ektefelle, som eier 75 prosent. De siste 25 prosent eies av Steingrim Wolland.

Annonse

Har du interesse for jus, teknologi og digitalisering?

Går til sak

Wolland har under hele konflikten med VG vært talsperson for Advokatfirmaet Rogstad. Wolland har anført at VG må betale for å ha brukt profilbilder fra firmaets hjemmeside uten tillatelse. Søksmålet har så langt ikke ført frem verken i tingretten eller lagmannsretten, og saken ligger nå til behandling i Høyesterett. Forhandlingene ble holdt de siste dagene i april, og dom er ikke avsagt.

Da forhandlingene startet i Høyesterett, oppdaget imidlertid Rett24 at Steingrim Wolland ikke lenger figurerer på listen over medarbeidere i Rogstad. Årsaken til dette viser seg å være at det i løpet av høsten og vinteren er kommet til total kollisjon mellom Wolland og Afzzal Ghauri.

Konflikten er blitt så voldsom at Wolland nå varsler søksmål mot firmaet, både for å få erstatning for tapt inntekt, og for å få tvangsinnløst sin eierandel på 25 prosent av aksjene i selskapet. I tillegg har han levert et varsel til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om et mulig dokumentfalsk, knyttet til en fullmakt fra en klient.

Anmeldt for vold

Wolland opplyser selv at konflikten startet da han oppdaget at det manuelt var gjort endringer i Jussys, slik at han fikk utbetalt 100.000 kroner for lite i provisjon.

– Dette ble korrigert, men tilliten til Ghauri var brutt og samarbeidet ble anstrengt. Normalt ville jeg vel kanskje trukket meg allerede den gangen, men da sto vi midt i både VG-saken og koronasituasjonen, og vi hadde 40 arbeidsplasser å ta vare på. Jeg hadde en helt klar forutsetning da jeg gikk inn i dette firmaet, og det var at alt skulle være etter boka, og at enhver beslutning av betydning skulle treffes av styret, sier Wolland.

Frem til episoden med provisjonen var det et greit samarbeid mellom ham som styreleder og Ghauri som administrasjonsleder, sier han. Wolland mener imidlertid at det i diskusjonen om VG-saken i praksis var Ghauri som styrte, og han reagerte på at styret ikke grep inn.

Ifølge Wolland kulminerte konflikten i oktober med at Ghauri angrep ham fysisk, inne på Wollands kontor. Wolland opplyser at han på bakgrunn av denne episoden har anmeldt Affzzal Ghauri til politiet for kroppskrenkelse.

Påtaleansvarlig for saken i Oslo politidistrikt bekrefter anmeldelsen.

– Jeg kan bekrefte at politiet har mottatt en slik anmeldelse fra Steingrim Wolland, men av hensyn til den pågående etterforskningen kan jeg ikke kommentere saken ut over det, sier politiadvokat Andreas Kruszewski.

Annonse

Finanstilsynet søker erfaren jurist og/eller økonom til krisehåndtering i banksektoren

Tilsynsrådet

Den utløsende årsaken til at Wolland nå i vår valgte å trekke seg helt ut av firmaet, var at at Wolland ble fjernet som medforsvarer i en sak. Wolland mener dette skjedde som følge av at Ghauri hadde manipulert en fulllmakt fra tiltalte i saken, og han varslet styret om dette.

– Da styret ikke foretok seg noe for å ordne opp, underrettet jeg domstolen og Tilsynsrådet. Deretter hevet jeg arbeidsavtalen grunnet vesentlig mislighold, og fratrådte umiddelbart.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vil av hensyn til taushetsplikten ikke bekrefte eller avkrefte om de har mottatt noe varsel fra Wolland i saken. Seniorrådgiver Marthe Krøger opplyser imidlertid at det tilsynet tilsynsrådet startet mot Advokatfirmaet Rogstad etter VG-saken, fortsatt pågår.

– Ikke riktig

Afzzal Ghauri avviser at Wolland har fått utbetalt for lite godtgjørelse.

– Nei, det er ikke riktig.

– Er det riktig at du slo til Wolland i kontorlokalet i fjor høst?

– Jeg synes det er mest riktig eventuelt å gi min forklaring til politiet først.

– Er det riktig at du ikke ønsket at VG-saken skulle bringes inn til Høyesterett?

– Personlig ønsket jeg ikke at saken skulle ankes verken til lagmannsretten eller Høyesterett. Men styret fattet imidlertid en annen beslutning i begge tilfeller.

– Wolland hevder det i realiteten er du som tar beslutningene i selskapet, uavhengig av styret. Er det riktig?

– Det stemmer ikke. Jeg arbeider ut i fra mine definerte arbeidsoppgaver i administrasjonen.

– Ble den omstridte fullmakten om forsvarerbytte manipulert av deg?

– Det stemmer ikke, klienten har bekreftet underskriften, og det har vi redegjort for både overfor lagmannsretten og Tilsynsrådet.