Bakgrunnen for de voldsomme forskjellene er at tingrettene ikke er enige om hvordan bøtenivået for denne type overtredelser skal fastsettes. Forbudet mot å promillekjøre på sparkesykkel trådte i kraft i juni, og mange hadde nok knapt fått med seg dette før de ble stoppet i kontroll.

I to dommer fra Sør-Rogaland tingrett har retten lagt til grunn det som er standard ved promillekjøring, nemlig halvannen månedslønn. I disse sakene ble det henholdsvis 80.000 og 88.000 kroner i bot.

Bruker forskjellig norm

Stavanger Aftenblad fortalte sist uke om en sak der påtalemyndigheten har varslet 163.000 kroner i bot for en kar som ble stoppet med 0,6 i promille mens han kjørte sparkesykkel i sykkelfeltet. Denne saken er utsatt, ettersom mannen trakk samtykket til tilståelsesdom etter å ha hørt bøteforslaget.

Oslo tingrett har imidlertid valgt en annen tilnærming. I flere avgjørelser er retten kommet til at man ikke skal benytte månedslønn-normen på denne type saker. I en dom som ble avsagt sist uke skriver Oslo tingrett:

«Det skal videre utmåles en bot. Et spørsmål for retten er om denne på vanlig måte skal settes til halvannen ganger brutto månedsinntekt, slik praksis er ved kjøring av motorvogn med promille over 0,5, eller om det også i utmålingen av boten må tas særlig hensyn til at kjøringen har funnet sted med en elsparkesykkel.

Høyesteretts uttalelse i Segway-dommen om at det kan være nærliggende å bruke "alminnelige straffutmålingsprinsipper" ved straffeutmålingen, er helt generell og ikke begrenset til valg av straffart. Dette tilsier klart at det må få betydning også for utmålingen av boten at kjøringen har skjedd med elsparkesykkel.»

Den omtalte Segway-dommen er fra 2016, og der kom Høyesterett til at det av «hensyn til særtrekkene ved kjøring med selvbalanserende kjøretøy» kan synes «mer nærliggende å fastsette straffen basert på alminnelige straffutmålingsprinsipper enn å ta utgangspunkt i den normering som er gjort i vegtrafikkloven § 31.»

Landet på 15.000 kroner

Tingretten lander etter en konkret vurdering på at 15.000 kroner er passende for promillesparkesyklingen isolert sett. I tillegg dømmes mannen til betinget fengsel i 15 dager og tap av førerrett i ett år. Samme bøtenivå ble lagt til grunn i en annen dom fra Oslo tingrett, avsagt 12. august. Der hadde påtalemyndigheten lagt ned påstand om 45.000 kroner i bot, og tingretten skrev:

«Etter rettens syn kan ikke den veiledende normen om halvannen ganger brutto inntekt uten videre legges til grunn når straffen skal utmåles etter alminnelige strafferettslige prinsipper, og etter rettens syn vil ikke en så stor bot stå i forhold til lovbruddet.»

Advokat Brynjar Meling representerer flere som er tiltalt for slik sparkesykling, og han mener straffutmålingen i disse sakene bør til Høyesterett. I ankeskrivet han nå har levert til en av sakene fra Sør-Rogaland tingrett, skriver han at «en så stor bot ikke vil stå i forhold til lovbruddet, og ved det stride mot allmennhetens rettsfølelse».

– Straffenivået er hinsides all rimelighet og forholdsmessighet. Jeg mener at dette spørsmålet må behandles av Høyesterett, uttalte Meling til Stavanger Aftenblad før helgen.