Da rettsferien var over i august, tiltrådte den andre av de to dommerne som ble utnevnt til Høyesterett i vinter. Erik Thyness tok sete allerede i mai, mens Kine Elisabeth Steinsvik fortsatte som dommer i Borgarting lagmannsrett helt frem til sommeren.

Nå er de imidlertid begge på plass, og sist uke ble det for første gang Steinsviks tur til å forfatte et votum – om enn som andrevoterende: Steinsvik utgjorde sammen med rettsformann Clement Endresen mindretallet i en sak som gjaldt skattlegging av et utenlandskregistrert verdipapirfond.

Voteringsorden

Rekkefølgen på hvem som er først- og eventuelt andrevoterende, avgjøres forøvrig av hvor lenge det er siden sist man ble utpekt som førstvoterende.

Denne regelen modifiseres imidlertid med at rettsformannen aldri skriver dom. Og ettersom den dommeren som har lengst ansiennitet alltid er rettsformann, blir man sjeldnere og sjeldnere førstvoterende, jo lenger man har sittet som dommer i Høyesterett.

Clement Endresen går i november av med pensjon, etter 13 år i Høyesterett. Han har, så langt Rett24 klarer å endevende Lovdata, ikke vært førstvoterende i avdeling siden 11. desember 2017

De eneste gangene rettsformannen selv skriver et votum, er når vedkommende , fordi han eller hun er alene i dissens. 

Fikk skattefritak

Problemstillingen i den aktuelle saken var om investeringsfondet «Storebrand International Private Equity V Limited», som ble stiftet i skatteparadiset Cayman Islands i 2005, var å anse som et verdipapirfond i skattelovens forstand. Fondet er et såkalt fond-i-fond, som investerer i andre fond rundt omkring i verden. Staten mener fondet ikke skal anses som et «verdipapirfond», og pekte på at dette, på grunn av den norske fritaksregelen, vil gjøre det mulig å organisere fondet slik at man i praksis oppnår full skattefrihet for aksjegevinster.

Flertallet, dommerne Noer, Falch og Webster, ga – i likhet med lagmannsretten – Storebrand medhold i saken. Mindretallet, Steinsvik og Endresen, mente – i likhet med tingretten – at det aktuelle fondet ikke skulle fritas for skatteplikt.

Begrunnelsen leser du langt bedre her.