Feiringen av den 17. mai handler blant annet om at det folkevalgte Stortinget skal ha makten i Norge – ikke embedsmennene i forvaltningen. Lovforslaget om midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat) i Prop. 92 L (2021-2022) bryter med Grunnlovens frihetsideal ved at det åpner for at landets befolkning skal kunne nektes deltagelse i samfunnet på grunn av helsestatus.

Fagfolkene i Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler «[…] at Norge forsøker å bidra til at internasjonal bruk av koronadokumentasjon begrenses og helst avvikles snarest mulig.» Dette er en faglig anbefaling som overses av regjeringen. Lovforslaget innebærer en katastrofalt omfattende overføring av makt fra Stortinget til helsebyråkratene i Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget skal innen 25. mai legge frem sin innstilling i regjeringens forslag om innføring av koronasertifikat. Lovforslaget kalles en videreføring, men inneholder en grunnleggende endring ved at sertifikatsordningen nå skal kunne brukes til å innføre nye tiltak. Da reglene ble innført var det nettopp begrunnet med at de skulle brukes til åpning og ikke stengning av samfunnet.  Til tross for at det i høringssvarene var en massiv motstand til lovforslaget fra medisinskfaglig og juridisk miljø, samt fra privatpersoner, så tok ikke regjeringen hensyn til disse i forslaget de fremmer for Stortinget.

Hvem skal vokte demokratiet? Det ble uttalt i en debatt i Stortinget den 17. mars 2022 om et forslag angående koronareguleringer: «I kriser må folk være trygge på at tiltak har vært behandlet i Stortinget.» En viktig rolle for Stortinget er å se helheten mellom smitteverntiltak og andre samfunnsmessige hensyn. Dette overordnede blikket kan ikke helsemyndighetene forventes å ha. Hvis koronasertifikatordningen skal videreføres, så må koronasertifikat reguleres mye mer detaljert, i en selvstendig lov gitt av Stortinget.

Norge bør si nei til bruk av koronasertifikat innenlands og slik vise Europa og Verden at vi kan håndtere et virus uten at det går på bekostning av grunnleggende demokratiske verdier. Når FHI sier at vaksinepass ikke forhindrer smitte, så må Stortinget ta konsekvensen av det og si nei til å innføre det i loven.

Da regler om koronasertifikat ble innført i juni 2021 ble de hastesendt på høring. Og årets lovutkast har vært på hastehøring. Forarbeidene til loven er mangelfulle. Det drøfter ikke begrensningene for når kronasertifikat kan bruke og til hva. I vinter begynte arbeidsgivere etterspørre koronasertifikat for at folk skulle kunne gå på jobb eller praksisplasser. Dette er å ta levebrødet eller utdanningen fra folk på grunn av helseinformasjon. Idéen i Grunnloven om at folket gir lover krever at Stortinget må ta stilling til om de som ikke har tatt tre vaksinedoser ikke skal kunne gå på jobb. Dette korte forarbeidet til loven gir ikke et riktig bilde av de rettslige problemene som koronasertifikatet reiser og foreslår ikke tilstrekkelig løsninger.

Stortinget bør derfor si nei til å innføre koronasertifikat og be om å få et nytt og grundigere utkast til en koronasertifikatlov, som regulerer alle aspekter ved ordningen.