Høsten 2012 nektet Høyesteretts ankeutvalg å fremme anken i det som senere er blitt kjent som Strand Lobben-saken. Saken handler om et barn som ble plassert i fosterhjem, og senere adoptert av fosterfamilien.

Den biologiske moren klaget som kjent saken inn til Strasbourg. I høst endte dette med at Norge ble felt i EMDs storkammer, for krenkelse av retten til familieliv etter EMK artikkel 8.

Av en avgjørelse fra Høyesterett som ble kunngjort i dag, fremkommer at den biologiske moren har begjært gjenåpning av Høyesteretts ankenektelse fra 2012. Grunnlaget opplyses å være tvisteloven § 31-3, som sier at gjenåpning kan begjæres «hvis det i klagesak mot Norge i samme saksforhold er fastslått at saksbehandlingen har krenket en konvensjon som etter menneskerettsloven gjelder som norsk lov».

Kommunen har bedt om at saken avvises.

Fremmes

Nå har Høyesteretts ankeutvalg konkludert med at begjæringen om gjenåpning skal avgjøres av Høyesterett i avdeling, med fem dommere. I første omgang er det imidlertid kun spørsmålet om avvisning som skal behandles. «Dette innebærer at det foreløpig ikke skal forhandles om hvorvidt vilkårene for gjenåpning i tvisteloven § 31-3 første ledd bokstav d er oppfylt», heter det i kjennelsen.

– Jeg har bare så vidt rukket å lese avgjørelsen, men det lover godt at de har besluttet å behandle begjæringen, sier advokat Gisken Brungot, som representerer den biologiske moren.

I gjenopptakelsesbegjæringen er barnet oppført som part i saken. Ankeutvalget bemerker at det foreløpig ikke finner grunn til å innvilge barnet partsstatus.

Barnet var i høst blitt 11 år gammelt, og har vært hos sine adoptivforeldre siden det var noen få uker gammelt.

Barnet fikk først i fjor vite at det var adoptert. Dette kom frem da Aftenposten i høst avdekket at adoptivmoren, i ukene etter Strasbourg-dommen, var blitt utsatt for massiv hets. 

Aftenpostens intervju med adoptivmoren kan du lese her.

Kjennelsen fra ankeutvalget ligger her.