De senere årene har NAV Klageinstans fått styrket sine budsjetter betydelig, og som vanlig flyttes dermed korken i systemet ett trinn videre i næringskjeden. I dette tilfellet er det Trygderetten som har opplevd en kraftig vekst i innkomne saker, med påfølgende vekst i restansene.

Mens det i 2015 kun var 72 saker som hadde mer enn ni måneders saksbehandlingstid i Trygderetten, var tallet i 2018 kommet opp i 2114. Det viser tall fra Trygderettens siste årsrapport, der rettens leder, Trine Fernsjø, skriver at «betydelige endringer i saksinngangen til Trygderetten representerer en stor risiko for manglende måloppnåelse».

I revidert nasjonalbudsjett i vår økte regjeringen Trygderettens ramme med 2,9 millioner kroner. Nå varsler departementet at det i 2020 vil bli lagt ytterligere 2,4 millioner kroner på bordet når statsbudsjettet for 2020 kommer om en måned.

– Styrking av Trygderetten er viktig for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet på velferdsområdet. Det har vært en moderat økning i antallet saker i Trygderetten, men saksbehandlingstiden har gått en del opp de siste årene. Det betyr at vi må sette inn mer ressurser, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

trygderetten saker
Trygderetten forventer mer enn 5000 saker i 2019. Kilde: Trygderettens årsmeldinger.

Tidligere har Trygderetten lagt til grunn at den totale saksinngangen vil være 4 300 per år i 2018-2020, basert på prognoser gitt av NAV Klageinstans. Nåværende prognoser tilsier imidlertid en saksinngang i 2019 på 5200 saker.

Trygderetten opplever også en sterk økning i antall saker som settes med såkalt tverrfaglig rett, det vil si med medisinsk kyndige dommere. Dette gjelder særlig saker om arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Trygderetten vil ha problemer med å håndtere denne vridningen i saksporteføljen uten styrking av den medisinsk- og attføringskyndige kompetansen i virksomheten, opplyser departementet.