EMD mener Sveriges utvisning av en terrormistenkt marokkaner er i strid med EMK art. 3, forbudet mot tortur.

Hovedinnvendingen var at det svenske svaret på PST, Säkerhetspolisen, ikke hadde delt sentral informasjon med utlendingsmyndighetene.

Mannen anførte at han risikerte tortur i Marokko dersom han ble utvist. Marokkaneren hadde midlertidig oppholdstillatelse i Sverige, men ble utvist på livstid på bakgrunn av informasjon fra SÄPO.

Lav risiko

Svenske myndigheter anførte at risikoen for at den utviste skulle bli utsatt for urettmessig eller torturlignende forfølgelse i hjemlandet var vurdert, og funnet lav. Dette blant annet basert på rapporter om forbedringer i den marokkanske rettshåndhevelsen.

EMD understreker grundig at domstolen ikke tenker overprøve denne vurderingen, men slår hardt ned på at vurderingen ble fattet uten at utlendingsmyndighetene hadde kunnskap om at marokkanske myndigheter var varslet om terrormistanken. Derimot la myndighetene vekt på at ingenting tydet på at han var forfulgt i hjemlandet, ettersom han flere ganger hadde fått reise uhindret inn og ut.

- Det følger av dette at migrasjonsmyndighetene konkluderte uten denne helt essensielle informasjonen. I lys av dette finner retten at den ikke kan legge migrasjonsmyndighetenes konklusjon til grunn i denne sammenheng.

Grunn til bekymring

Retten skriver at det manglende beslutningsgrunnlaget gir grunn til bekymring for grundigheten og påliteligheten i den nasjonale saksbehandlingen.

Retten påpeker også at Sverige ikke har gjort noen fremstøt overfor marokkanske myndigheter for å sikre seg at den terrormistenkte ikke skal bli gjenstand for tortur eller urettmessig forfølgelse, i hjemlandet.

Les hele avgjørelsen her