Både den svenske og norske ordningen med voldserstatning anses som noen av de beste voldserstatningsordningene i verden. Det ligger mye rettssikkerhet i en forutsigbar, rettferdig og effektiv voldserstatningsordning, noe våre gode naboer på lik linje med oss stadig tilstreber. Men mens de i Sverige fortsatt er på debattnivå om systemet for utbetaling av voldserstatning tilkjent ved dom, har vi i Norge kommet langt i utviklingen av en helt ny voldserstatningsordning, som legger til rette for en tilnærmet automatisk utbetaling av erstatning tilkjent ved dom.

Sveriges radio publiserte nylig et innslag i aktualitetsmagasinet «I lagens namn» - ett aktualitetsmagasin om lov og rett, kriminalitet og straff. Innslaget fra 18. juni, «Tusentals brottsoffer får inte ut sina skadestånd», omhandler systemet for utbetaling av voldserstatning, hvor det i Sverige er den voldsutsatte som selv må inndrive kravet av gjerningspersonen. Kronofogdmyndigheten (tilsvarende Statens innkrevingssentral) kan hjelpe til ved inndrivelsen, men i innslaget påpekes flere uheldige sider ved systemet.

Lang prosess

For det første er det krevende for den voldsutsatte å finne ut av hvor man skal henvende seg for å starte inndrivingen, og hvordan det rent praktisk kan gjennomføres. For det andre er det en terskel å selv skulle inndrive et krav fra en person som man allerede frykter. Dette gjelder særlig i saker om mishandling, mishandling i nære relasjoner og voldtekt, der det også kan foreligge et trusselbilde.

Den lange og krevende prosessen gjør at den voldsutsatte bruker lengre tid på å legge saken bak seg. På toppen av dette kommer det oftest til at skadevolder ikke kan gjøre opp for seg. Først da kan den voldsutsatte søke om voldserstatning (brottskadeersättning) fra den svenske Brottsoffermyndigheten. Denne tilleggsbelastningen gjør at svært mange av de voldsutsatte i Sverige ikke forfølger kravet. Dette har fått både jurister og flere myndigheter i Sverige til å reagere og de ønsker å se en endring av hele systemet, hvor den beste løsningen er at staten utbetaler erstatningen til den voldsutsatte og inndriver kravet fra den som ble dømt.

Norges nye voldserstatningslov

Den 1. januar 2023 fikk vi en helt ny voldserstatningslov i Norge. Den nye loven innebærer blant annet at erstatning tilkjent ved dom utbetales tilnærmet automatisk av staten, samtidig som staten overtar ansvaret for å inndrive kravet mot skadevolder. Dette fører til at den voldsutsatte raskere kan legge hendelsen bak seg, og slipper med det å forholde seg til gjerningspersonen etter at domstolsbehandlingen er avsluttet.

Med den nye ordningen får den voldsutsatte raskt og tilnærmet automatisk utbetalt den tilkjente erstatningen like etter at dommen er rettskraftig og det viktige prinsippet om at det er skadevolder som er ansvarlig for å gjøre opp for seg er ivaretatt ved at staten overtar inndrivelsen. Videre har den nye ordningen fått et tydelig og klart virkeområde, da det i lovens § 1 er listet opp hvilke straffbare handlinger som er omfattet av loven. Dette gjør ordningen forutsigbar, rettferdig og effektiv – og det ligger mye rettssikkerhet i dette. 

I etterkant av innslaget i Sveriges radio har den svenske regjeringen nå nedsatt et utvalg som skal utrede, og ta stilling til, blant annet spørsmålet om at staten utbetaler erstatningen og overtar kravet mot gjerningspersonen. Utredningen skal leveres 25. februar 2025.