12 millioner kroner betalte investorene for halvparten av aksjene i selskapet Prai. Det var på nyåret 2018. Forretningsidéen var en app som lar brukerne praie drosjer på gaten, uten å gå via drosjesentralene, på samme måte som man kan vinke inn en drosje som passerer.

Problemet er at appen lar brukerne vinke inn også drosjer som ikke passerer akkurat der og da, omtrent slik drosjesentralen ellers ville gjort, om man ringte dit. I tillegg kan man avtale pris gjennom appen. Dermed mener kommunen at Prai i realiteten er en drosjesentral – og det har man ikke lov til å være uten å følge den ganske omfattende yrkestransportreguleringen.

Null verdt

Prai har i retten anført at verdien av selskapet i dag er null kroner, utelukkende på grunn av det – etter deres syn – ulovlige forbudet fra Oslo kommune, og at «alle investeringer som er gjort har vært bortkastet». De 12 millionene som ble hentet inn i 2018, skal for «alle praktiske formål» være oppbrukt.

Prai tapte fullstendig da tingretten behandlet saken for halvannet år siden, og taper nå nesten like fullstendig i lagmannsretten:

«Lagmannsretten er enig i at det er flere hensyn som kan tale for at en app som Prai må kunne brukes av løyvehavere knyttet til de godkjente sentralene, men slik regelverket er utformet vil det ikke være tillatt med mindre det skjer i samarbeid med godkjente sentraler eller i regi av dem. Formidling av drosjer kan bare skje ved godkjent sentral slik lagmannsretten leser regelverket. En endring av regelverket vil være en oppgave for lovgiver.»

Lagmannsretten endrer imidlertid den delen av tingrettens slutning som konkluderte med at appen Prai var ulovlig «i Norge». Prai har nemlig kun gått til søksmål mot Oslo kommune, ikke staten, noe som etter lagmannsrettens syn gjør at slutningen ikke kan gå lenger enn til fastslå at appen er ulovlig i Oslo kommune.

Prinsipielt uavklart

Sakskostnader blir ikke tilkjent, og retten skriver:

«Saken gjelder et prinsipielt rettsspørsmål som ikke har vært tilstrekkelig avklart tidligere. Prai har hatt god grunn til å få saken prøvd i flere instanser selv om Borgarting lagmannsrett tok stilling til flere av spørsmålene i forføyningssaken.»

– Taxibransjen må digitaliseres for å ta ut betydelige miljøgevinster, øke effektiviteten og få ned kostnadene. 1.800 løyver i Oslo er egentlig mer enn nok biler med Prai sitt konsept, uttalte daglig leder i Prai, Usman Saleem, til E24 i fjor.

Et prosessuelt sidespor i saken, er at Prai motsatte seg lagmannsrettens ønske om å gjennomføre saken uten muntlige forhandlinger. Men heller ikke her ble de hørt, og saken ble derfor behandlet utelukkende med skriftlige innlegg. Dette under henvisning til at saken primært dreier seg om rettslige spørsmål, og at faktum «er godt klarlagt».