Tidligere styreleder Hans Erik Olav holdes solidarisk ansvarlig for vel 90 millioner kroner av beløpet, og får to uker på seg til å betale de skyhøye erstatningsbeløpene.

I 2010 gikk boreriggselskapet Thule Drilling konkurs. Kravet i boet var på 2,5 milliarder kroner. Dette ble beskrevet som norgeshistoriens største konkurs.

Les Dagbladets gjennomgang av Thule-konkursen her

Domstolene har i flere runder behandlet ulike sider av konkursen. Olav er tidligere dømt til fengselsstraff for grov utroskap mot selskapet.

Styreansvaret

Saken der det nå er falt dom, hadde utspring i tre obligasjonslån som Thule Drilling tok opp med Nordic Trustee som tillitsmann. Oslo tingrett avsa dom 11. mars 2016, hvor styreleder Hans Erik Olav og flere andre styremedlemmer og daglig leder i Thule Drilling ble frifunnet, mens styremedlem Anders Ivar Olsen ble dømt til å betale 110 millioner kroner i erstatning. 

Dommen ble anket til lagmannsretten av flere av partene, og ankeforhandling ble avholdt i Borgarting lagmannsrett fra 17. oktober til 17. november 2017. 

Lagmannsretten uttaler om ansvarsgrunnlaget at  

« (…) det ikke er avgjørende for Olsen og Olavs eventuelle ansvar om ansvarsvurderingen forankres i allmennaksjeloven § 17-1 første ledd, eller i alminnelige uaktsomhetsvurderinger. Det er klart at styremedlemmer i et selskap kan være ansvarlig på vanlig uaktsomhetsgrunnlag, og så utover det ansvaret de har som styremedlemmer etter § 17-1 første ledd i «den nevnte egenskap».»

- Uforsvarlig

En samstemt lagmannsrett er klar på at flere av de utførte handlingene var uforsvarlige:

«Basert på det ovenstående har lagmannsretten konkludert med at Thule våren 2009 overførte kontrollen over QGM-verftet til Royal Oyster, og at dette objektivt sett var uforsvarlig overfor NT og obligasjonseierne.»

 Og lagmannsretten er ikke nådig i vurderingen av de to styremedlemmene:

 «Olav og Olsen hadde bevisst gjort ROG-avtalene bindende og derved etablert kolliderende rettskrav i de pantsatte gjenstandene. De hadde dermed en særlig oppfordring til å sørge for at obligasjonseiernes panterettigheter ikke ble utsatt for fare. Denne plikten har de ikke oppfylt. (…) Lagmannsretten anser dette som klart uaktsomt. (…) Lagmannsretten mener etter dette at Olsen og Olav er erstatningsansvarlige for det tap obligasjonseierne har lidt ved at kontrollen over QGM-verftet ble overført til Royal Oyster.»

40 containere

Lagmannsretten konkluderer etter en skjønnsmessig vurdering at det aktuelle utstyret ville innbrakt obligasjonseierne USD 7 millioner, og holder Olsen og Olav solidarisk ansvarlige for beløpet.

Videre holder en enstemmig lagmannsrett Olav og Olsen ansvarlig for økonomisk tap på USD 4 millioner knyttet til 40 containere med utstyr som ble overlevert fra lager hos ISS til Royal Oyster:

«Det foreligger ingen individuelle unnskyldningsgrunner verken for Olav eller Olsen. Lagmannsretten mener dermed at de begge er ansvarlig for i alle fall ved uaktsomhet å ha besluttet og godkjent den uforsvarlige overleveringen av kontrollen over ISS-utstyret til Royal Oyster.»

De to holdes også solidarisk ansvarlige for frigivelsen av annet pantsatt utstyr fastsatt til USD 500 000.

I tillegg holder lagmannsretten Olsen ansvarlig for et beløp på USD 3 133 464 (i overkant av 24 millioner kroner) fordi pengene ikke ble satt inn på konti kontrollert av saksøker.

I tillegg er Olav og Olsen dømt til å betale 2.976.197 kroner i sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.