Holmøy ble født i 1931, og arbeidet nesten 20 år i Lovavdelingen før hun ble utnevnt til Høyesterett, i en alder av 45. Der satt hun i 25 år, frem til hun gikk av for aldersgrensen i 2001.

Holmøy døde 12. desember, og ble bisatt fra Nordstrand kirke den 28. desember, opplyser Høyesterett.

I minneordet trekker justitiarius blant annet frem den i forvaltningsretten svært sentrale Fusa-dommen, der Holmøy var førstvoterende:

NTB_cKdGLM-0uK8.jpg
(FOTO: NTB/ARKIV)

«Den er også et forbilledlig eksempel på rettspragmatisme. Saksøkeren som var nektet sosialytelser, døde før Høyesteretts behandling. I strid med tradisjonell lære ble saken likevel fremmet til realitetsbehandling ut fra det ekstraordinære behovet for rettsavklaring som forelå», skriver Toril Øie, sammen med sine forgjengere Tore Schei, Carsten Smith og tidigere direktør Gunnar Bergby.

På bildet fra plenum (over) er Holmøy nummer fire fra venstre. Bildet er tatt i 1982, formodentlig i forbindelse med domsavsigelsen i den svært profilerte saken om utbygging av Alta-vassdraget.

I dommens sammendrag heter det forøvrig at Høyesterett ikke fant det nødvendig å gå inn på alle de spørsmål som var reist om innholdet av gjeldende folkerett, og om hvorvidt samene i folkerettslig forstand måtte anses som en urbefolkning i de områder som reguleringssaken berørte: «Det var på det rene at reguleringsområdet i Alta var undergitt norsk suverenitet; og det inngrep i reindriftsnæringen som reguleringen ville medføre, var etter Høyesteretts mening langt fra av så alvorlig karakter at reguleringsvedtaket kunne komme i strid med folkerettslige regler.»