Sorenskriveren ble i mai innstilt til stilingen som lagdommer i Frostating lagmannsrett, men utnevnelsen er gjennom året satt på vent i påvente av den pågående etterforskningen.

Nå har statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane kommet til at det er grunnlag for å ta ut tiltale.

– Domstoladministrasjonen forholder seg til påtalemyndighetens vedtak, og ser alvorlig på saken. Folk skal ha tillit til at eventuelle straffbare forhold blir fulgt opp, og at det blir reagert der det er grunnlag for det. Samtidig understreker DA at saken ikke er avgjort før det foreligger en rettskraftig dom. Ødegård har ikke vært i arbeid siden forholdet ble kjent gjennom media tidlig i 2021, opplyser Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Suspenderes

Domstoladministrasjonen opplyser at de vil anmode Justisdepartementet om at Ødegård suspenderes i påvente av at saken får sin endelige avklaring i rettsapparatet.

Ødegård representeres av Schjødt-advokaten Halvard Helle.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Dette er ellers en sak der jeg finner grunn til å advare mot å trekke forhastede konklusjoner, sier Helle til Tidens Krav.

Saken kom opp i forbindelse med en omsorgstvist som ble behandlet i Nordmøre tingrett i 2019. Mannen som tapte tvisten fant ut at sorenskriveren hadde hatt et forhold til en kvinne som hadde utarbeidet en barnevernsrapport i saken. Han anførte derfor at dommen måtte oppheves på grunn av inhabilitet.

Ikke inhabil

I forbindelse med ankesaken forklarte dommeren at forholdet til kvinnen ble avsluttet før saken kom opp. Lagmannsretten kom til at det ikke var relevant når forholdet ble avsluttet, ettersom han uansett ville være inhabil i forhold til den aktuelle kvinnen.

Lagmannsretten kom deretter til at det likevel ikke forelå inhabilitet i saken, ettersom kvinnen ikke hadde vært vitne i saken. Retten skrev:

«Samlet sett har imidlertid lagmannsretten kommet til at sorenskriver Ødegård ikke var inhabil som dommer i saken. Det er lagt avgjørende vekt på barnevernets relativt perifere tilknytning til saken, slik den fremstår gjennom tingrettens premisser.»

Etter dette sto kvinnen frem i lokalavisen Tidens Krav, og viste avisen over 1.600 SMSer mellom henne og sorenskriveren. Mannen som tapte foreldretvisten anmeldte etter dette dommeren for falsk forklaring om når forholdet ble avsluttet.