Bakgrunnen for saken var at et Stavanger-firma kom i kontakt med Advokatfirmaet Danielsen gjennom nettsiden tjenestetorget.no. I ettertid er det oppstått konflikt mellom klienten og firmaet om salæret. Advokatfirmaet har derfor saksøkt den tidligere klienten, med påstand om fastsettelsesdom for et krav på snaut 120.000 kroner.

Onsdag fikk klienten medhold i Sør-Rogaland tingrett. Danielsen anførte at det er fakturert i tråd med oppdragsavtalen, og at de saksøkte derfor er pliktig å betale i henhold til avtalen. Tingretten finner imidlertid «etter en helhetsvurdering at det ville virke urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre denne konkrete avtalen gjeldende».

– Uforståelig «synsing»

Retten skriver at den har hensyntatt den høye terskelen for revisjon av avtaler som følger av avtaleloven § 36, men at det er «rettens klare inntrykk at advokatfirmaet Danielsen ikke lojalt har fulgt opp klientens interesser i denne konkrete saken, og at det foreligger klar overfakturering».

Formelt er det Per Danielsen som står som saksøker, men han opplyser at det er sønnen og partner i firmaet Håkon M. S. Danielsens sak. Håkon Danielsen skriver i en epost til Rett24 at det bør være tilnærmet umulig å kjenne en avtale mellom næringsdrivende selskaper ugyldig.

– I denne dommen finnes ingen juridisk begrunnelse, bare uforståelig «synsing» som dommere ikke skal drive med. Det er ikke engang drøftet hva, i hvilken delavtale for hvert enkelt oppdrag, som er satt til side, så her er det ikke lett å bli klok. Flere anførsler er dessuten ikke engang drøftet, så her er mange saksbehandlingsfeil. Alt som har skjedd ble avtalt med selskapet og grundig dokumentert, men avtalenes innhold er ikke engang gjengitt. Samlet er alt for lettvint og til dels skjødesløst behandlet, sier Danielsen.

Mange eposter

Motpartens prosessfullmektig, Rune Andersen fra Bing Hodneland, forteller at han nå har vært saksansvarlig i 5-6 forskjellige saker der klienter er blitt saksøkt av Advokatfirmaet Danielsen.

– Det er vanskelig for klienten å forstå at en epost skal faktureres med et kvarter uavhengig av innholdet. Selv om det står i oppdragsbekreftelsen at hver mail faktureres med 0,25 timer, har klienten en forventning om at mailene skal ha et faglig innhold eller drive klientens sak fremover mot en løsning. Når tingretten i denne avgjørelsen konkluderer med overfakturering, er det i stor grad knyttet til mailkorrespondanser fakturert etter minstesatsen. Rettslig sett er sakene avgjort etter avtalelovens regler og profesjonsansvaret som gjelder for advokater, sier Andersen.

Tingretten skriver i dommen at måten faktureringen var gjort på har gjort det svært krevende for klienten å følge med på hva som er avtalt, hvilket arbeid som faktisk er utført og hva som er påløpt av totale kostnader til enhver tid.

– Fusker

– Andersen fusker med gjengivelse fra oppdragsavtalen, svarer Håkon Danielsen.

– Der heter det at «telefonsamtaler, mailer og sms-er belastes etter faktisk brukt tid, men minimum med minstesats på et kvarter». Sitatet gir uttrykk for bransjestandard for advokater. Har tingretten misforstått slik Andersen forvrenger, er det grunnlag for ytterligere angrep mot dommen. Dommen vil bli påstått opphevet i anke. Den viser hvor begredelig unøyaktig småkravsprosess kan være, med uriktig resultat til følge, sier Danielsen.

Den saksøkte klienten tilkjennes i Sør-Rogaland tingrett sakskostnader etter småkravsreglene, totalt 18.225 kroner.