I fjor vår dundret sparkesykkelselskapene inn i norske byer, og siden er muligheten for å regulere virksomheten blitt flittig diskutert.

Oslo kommune konkluderte i fjor med at det ikke fantes noen hjemmel ut over veitrafikklovens bestemmelser, men Trondheim kommune har vurdert det annerledes. Der har man i stedet valgt å forby utleie av el-sparkesykler uten tillatelse, for så å utlyse en konkurranse om tillatelsene. Sist måned fikk tre selskaper innvilget rett til å drive utleie, blant annet under vilkår om nærmere angitte parkeringssoner i sentrum.

Tre fikk tillatelse

Sparkesykkelselskaper Ryde mente kommunen ikke hadde hjemmel til å utlyse noen konkurranse, og satte ut sparkesykler uten å søke. Det fikk kommunen til å kreve en midlertidig forføyning mot selskapet, og denne uken ble saken avgjort i Sør-Trøndelag tingrett. I kjennelsen konkluderer retten med at kommunens eierrådighet over kommunal grunn ikke i seg selv er nok til å legge ned forbud mot sparkesykkelutleie.

I kjennelsen skriver tingretten at «et generelt forbud mot bruk av offentlig vei krever særskilt hjemmel i eller i medhold av lov, dels fordi det er en inngripen i rett til alminnelig ferdsel og dels fordi forbudet går på tvers av gjeldende trafikkregler».

Det nærmeste man kommer en hjemmel i lov for et slikt forbud, ser ut til å være politivedtektene, som gir adgang til å forby omsetning av varer. Retten mener imidlertid at utleie av sparkesykler må regnes som salg av en tjeneste, ikke omsetning av varer, og at hjemmelen derfor ikke holder.

Uansett mener tingretten et forbud ville innebære usaklig forskjellsbehandling, ettersom utleiere av el-sparkesykler ikke kan behandles annerledes enn andre næringsaktører som bruker offentlig vei. Kommunen ender dermed en regning på 200.000 kroner  i sakskostnader.

Vurderer anke

Avdelingsleder for eierskapsenheten i Trondheim, Frank Grønås, sier kommunen ennå ikke har bestemt seg for om kjennelsen skal ankes.

– Vi holder på med å vurdere nå, kommuneadvokaten ser på det og vil komme med en anbefaling. Inntil videre må vi ta dette til etterretning. Status nå er at Ryde, etter denne kjennelsen, på nytt har satt ut sparkesyklene. Samtidig vil jeg minne om at dette kun gjaldt en midlertidig forføyning, den underliggende hovedsaken er ennå ikke behandlet rettslig.

– Men det rettslige spørsmålet bli vel ganske likelydende?

– Ja, men man får gjerne en dypere behandling av saken i en hovedforhandling.

Oslo kommune uttale i fjor høst at de så på Trondheims forsøk med interesse.

– Vi har vært i dialog med våre juridiske rådgivere og fått beskjed om at vi ikke har hjemmel i loven til å nekte sparkesykkel-selskapene å operere i Oslo, men hvis Trondheim kommune har tolket lovverket på en annen måte, er det interessant og vi må se på det, sa rådgiver for miljø og samferdsel i MDG, Sirin Stav, til Shifter i fjor høst.

Kjennelsen kan du laste ned her