– Det er menneskelig å feile, men det er litt kjedelig når det skjer på den måten her. Det kan jo tyde på at ting går litt på autopilot i blant.

Det sier forsvarer Carl Rieber-Mohn, som sist uke opplevde en fengslingsforlengelse litt utenom det vanlige.

Bakgrunnen var at fengslingen av en mann siktet for voldtekt skulle forlenges. Mannen har sittet i varetekt siden midten av januar. Under fengslingsmøtet bommet imidlertid tingretten på hvilket grunnlag påtalemyndigheten anførte. Grunnlaget som ble anført var unndragelsesfare, og det var kun dette det ble argumentert for i Drammen tingrett.

Stor var derfor overraskelsen da kjennelsen kom, og siktede var fengslet på bevisforspillelse – til overmål med brev og besøksforbud, som det ikke engang var lagt ned påstand om.

– Det som skjedde var at retten må ha misforstått politiets påtegning, eventuelt lest feil påtegning, sier forsvarer Rieber-Mohn.

– Argumenterte aktor på noe tidspunkt for bevisforspillelse?

– Nei, så hvordan retten kunne komme til at det forelå bevisforspillelselsfare er jo litt spesielt, sier Rieber-Mohn.

Ettersom siktede ble ilagt en brev- og besøkskontroll påtalemyndigheten ikke hadde bedt om, ba aktor av eget initiativ tingretten om å omgjøre kjennelsen. I stedet for omgjøring ble saken sendt videre til lagmannsretten, som nå har opphevet hele avgjørelsen. Borgating lagmannsrett skriver:

«Det framgår av tingrettens kjennelse at den misoppfattet fengslingsbegjæringen, ved at den trodde både unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare var påberopt som fengslingsgrunnlag. Selv om tingretten i enkelte tilfeller kan ha anledning til å anvende et annet fengslingsgrunnlag enn det som er påberopt, jf. Rt-1997-127 med henvisning til blant annet Rt-1991-1368, var situasjonen ikke slik at den kunne gjøre det her. En slik endring ville for øvrig krevd at retten hadde tatt spørsmålet opp med partene på forhånd. Lagmannsretten viser ellers til at retten heller ikke kunne ilegge et tvangsmiddel – brev- og besøkskontroll – som påtalemyndigheten ikke hadde lagt ned påstand om.»

– Konsekvensen av at lagmannsretten opphever hele kjennelsen, er at klienten har sittet ulovlig i varetekt fra fredag i forrige uke og frem til i dag, sier Rieber-Mohn.

Torsdag ble det holdt nytt fengslingsmøte, denne gangen på korrekt grunnlag. Fengslingen ble da forlenget for ytterligere fire uker, i tråd med aktors begjæring.

Avgjørelsen ligger her.