Regjeringsadvokaten mente anken over Oslo tingretts dom burde avvises som for sent fremsatt.

Årsaken var at dommen ble levert i aktørportalen fredag 23. februar, noe som tilsier en ankefrist til fredag 23. mars. Anken ble imidlertid ikke levert før mandag 26. mars, ettersom prosessfullmektigen regnet ankefristen som én måned fra det tidspunkt han så forkynnelsesbrevet. Og det skjedde først mandagen etter at avgjørelsen var blitt tilgjengelig i aktørportalen.

Mandag 26. mars var forøvrig mandagen i påskeferien, som er rettsferie.

To dager

Høyesterett har tidligere etablert en praksis om at tidspunktet for når en avgjørelse skal anses forkynt kan forskyves ved feriefravær i vanlig ferietid, og ellers ved kortvarig heldagsfravær. Men i dette tilfellet var det verken snakk om vanlig ferietid – vinterferien var først uken etter – eller heldagsfravær.

«Så vidt staten forstår retningslinjene for aktørportalen punkt 11, regnes dommen da som forkynt 23. mars, selv om prosessfullmektigen for ankende part eventuelt først så forkynnelsesbrevet senere. For staten ser det dermed ut til at anken er for sent fremsatt», anførte Regjeringsadvokaten.

Prosessfullmektigen anførte på sin side at han ikke hadde verken oppfordring eller mulighet til å sjekke sin e-post fredag ettermiddag. De to kollegene som var akkreditert på hans saker i portalen, mottok dessuten ikke noe varsel fra aktørportalen.

Patentsak

Borgarting konkluderer med at fravær deler av en dag bør likestilles med heldagsfravær:

«Selv om Høyesteretts kjæremålsutvalg i Rt-2004-1531 ikke tok uttrykkelig stilling til spørsmålet om forkynningstidspunkt ved fravær en del av en dag, kan følgende uttalelse i avgjørelsen forstås dithen at forkynnelse på onsdag, når advokaten i den saken forlot kontoret på mandag, ville ha vært i orden:

Når en dom ankommer på en mandag, «kan fristen således forskyves til onsdag», men når forkynnelsen vedtas senere enn dette, «vil ankefristen måtte regnes fra den dag avgjørelsen kom frem til advokatens kontor ... uansett fraværets samlede varighet».

Også reelle hensyn taler sterkt i retning av at Høyesteretts uttalelser i blant annet Rt-2004-658 ikke forbeholder forskyvning av forkynnelsestidspunktet til å gjelde ved heldagsfravær. Hadde prosessfullmektigen innvilget seg vinterferie hele fredag 20. februar 2018, ville forkynnelse mandag 23. februar 2018 utvilsomt vært i orden. Dette bør ikke stille seg annerledes i en situasjon hvor advokaten forlater kontoret på ettermiddagen før arbeidsdagens slutt, men før dommen ble mottatt i aktørportalen.»

Tingrettsdommen gjaldt forøvrig en sak om gyldigheten av avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter, etter at nemnda hadde opphevet et patent tilhørende Norcape Biotechnology AS. Norcape Biotechnology AS tok ut stevning med påstand om at nemndas avgjørelse var ugyldig, men vant ikke frem i tingretten.

Men nå får de om ikke annet sjansen på nytt i Borgarting.

Les hele kjennelsen her (Lovdata Pro)