I mars la regjeringen frem en proposisjon der den foreslo å følge opp Straffeprosesslovutvalgets forslag om ankesiling i seksårssaker. Advokatforeningen var under høringsrunden kritisk, og kalte forslaget «historieløst».

I pressemeldingen skrev departementet:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Justis- og beredskapsdepartementet har lyttet til innspillene og mener dette er et forslag som kan gi en umiddelbar effektivitetsgevinst og frigjøre ressurser for både lagmannsrettene og påtalemyndigheten. Departementet understreker at silingsbehandlingen er både betryggende og forsvarlig. Kravene for å nekte en anke fremmet er strenge.»

Forsvarergruppen har vært sterkt kritisk til endringen, men i juni ble den likevel vedtatt. Frem til nå har det vært uvisst når endringen skulle tre i kraft, men i fredagens statsråd ble dette avklart: Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Av protokollen fra statsrådet fremkommer at endringene ikke får anvendelse for saker der anke til lagmannsretten er fremsatt før 1. januar 2020.