Foreningen Redd Ullevål Sykehus har saksøkt staten, med krav om at reguleringsplanene for Rikshospitalet og Nye Aker sykehus kjennes ugyldige. Hensikten å hindre nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett mente foreningen, som teller rundt 1000 medlemmer, hadde rett til å fremme noe slikt søksmål. Det mener imidlertid Høyesterett, som denne uken besluttet at saken likevel skal fremmes for Oslo tingrett.

Annonse

Advokater til corporate og tvist

Ad hoc

Ett av statens argumenter var at foreninger som er opprettet for å få gjennomslag for én bestemt sak – såkalte ad hoc-foreninger – som utgangspunkt ikke vil fylle vilkårene i tvisteloven § 1-4. Staten viste særlig til at foreningen Stopp Regionfelt Østlandet i sin tid fikk fremme søksmål mot skytefeltet, men først etter at flertallet i Høyesterett hadde brukt mye tid på å drøfte om foreningen i realiteten var en miljøorganisasjon. Flertallet la vekt på at foreningen både argumenterte med miljøvern, og dessuten samarbeidet med andre miljøorganisasjoner. Flertallet skrev:

«At miljø- og naturvern ikke er nevnt i organisasjonens formålsbestemmelse, har antagelig sammenheng med at organisasjonen er opprettet for denne saken, slik at det har vært naturlig å knytte formålsbestemmelsen til saken. Slik forholdene her ligger an, bør dette etter flertallets syn ikke hindre at organisasjonen anses som bærer av miljø- og naturverninteresser.»

Mindretallet på én dommer mente søksmålet burde nektes, ettersom foreningen kun hadde som formål å stoppe regionfeltet, ikke natur- og miljøvernsaker generelt. Mindretallet skrev:

«Mindretallet er her enig med flertallet i at formålet, slik det er definert i vedtektene, ikke er avgjørende, og at det må foretas en helhetsvurdering der også organisasjonens virksomhet trekkes inn. Mindretallet er, etter en slik helhetsvurdering, kommet til at SRØ ikke kan betraktes som en miljø- og naturvernorganisasjon.»

Ingen forutsetning

Denne gangen, derimot, drøfter Høyesterett ikke hvorvidt foreningen har et annet, bakenforliggende overordnet formål, slik det ble brukt mye plass på i skytefelt-avgjørelsen. I stedet skriver Høyesteretts ankeutvalg:

«Det er vist til at når søksmålet fra en slik forening ble fremmet i Rt-2003-833 Stopp Regionfelt Østlandet (SRØ), var forutsetningen at foreningen forfulgte en bestemt allmenn interesse – i den saken natur- og miljøhensyn.

SRØ-kjennelsen viser at foreninger som er opprettet for å få gjennomslag for én sak, typisk en lokaliseringssak, kan være søksmålsberettiget. Ankeutvalget er ikke enig med staten i at det i slike tilfeller er en forutsetning at foreningen forfølger en bestemt allmenn interesse. Ut over å ta stilling til om søksmålet bidrar til oppfyllelsen av foreningens formål, legger ikke tvisteloven § 1-4 opp til at domstolene skal vurdere hvilke interesser foreningen kan forfølge.»

Annonse

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Representativ

Derimot er det etter ankeutvalgets syn en forutsetning at foreningen har en fast organisasjonsstruktur, og fremstår som «en representativ og naturlig ivaretaker av den interessen som det fremsatte krav skal tilgodese»:

«I den forbindelse peker ankeutvalget på at Redd Ullevål Sykehus har eksistert i seks år og har i overkant av 1000 betalende medlemmer. Foreningen har gjennom årene arbeidet på forskjellige måter for å realisere sitt formål. Det er derfor ikke tvilsomt at foreningen er en representativ og naturlig ivaretaker av den interessen som ligger i å hindre nedleggelse av Ullevål sykehus.»

Ytterligere et argument fra staten, var at aksjonistenes søksmål retter seg mot reguleringsplaner på Gaustad og Aker, ikke på tomten til Ullevål sykehus. Ankeutvalget mener imidlertid disse henger tilstrekkelig tett sammen med foreningens formål, og at søksmålet «egnet til – i det minste – å forsinke nedleggelsen av Ullevål sykehus».

Kjennelsen fra ankeutvalget finner du her.