Den afghanske jenta Farida og hennes mor bodde på Dokka, etter at de var kommet bort fra far under overfart fra Hellas til Italia.

UDI innvilget oppholdstillatelse med flyktningstatus blant annet fordi det ble lagt til grunn at internflukt i Afghanistan ikke var trygt uten en mannlig omsorgsperson. Da faren etterhvert kom etter til Norge, ble de alle utvist.

Både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett i avdeling kjente deretter dette vedtaket ugyldig.

Nytt vedtak

Barnet i familien, Farida, har vært senter for en omfattende lokal støtteaksjon, og mange trodde nok at familien skulle få returnere til Norge da Høyesterett forkastet UNEs anke. Flere aviser omtalte dommen under tittelen «Farida får komme tilbake».

Høyesterett opphevet imidlertid ikke vedtaket fordi UNE hadde vurdert hovedspørsmålet feil, men fordi UNE ikke kumulativt hadde vurdert om situasjonen på hjemstedet hadde endret seg til det bedre over tid. UNE fattet dermed et nytt vedtak, der dette ble vurdert, med samme resultat som i første vedtak.

Det er dette vedtaket Oslo tingrett nå opprettholder.

– Vi er naturligvis skuffet og sinte, sier Britt Karin Rotmo som er med i støttegruppen på Dokka, til NTB.

Høy terskel

Tingrettsdommer Kim Heger skriver i dommen at retten ikke er like overbevist som UNE om sikkerheten i Kabul, men at terskelen for beskyttelse ligger høyt:

«Etter bevisførselen finner retten det vanskelig å konkludere – i hvert fall med like stor sikkerhet som i vedtaket – med at situasjonen i Kabul på vedtakstidspunktet og i dag "er tilstrekkelig stabil til at klagerne [saksøkerne] kan oppholde seg der". Retten har forståelse for at saksøkerne finner situasjonen i Kabul håpløs og usikker. Imidlertid har utlendingsforvaltningen valgt å legge terskelen for beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd og EMK artikkel 3 svært høyt, og retten kan ikke se at dette strider mot gjeldende rett eller internasjonale normer som Norge er bundet av."

Retten viser til EMD-avgjørelsen E. K. mot Nederland, og refererer: 

«Regarding the question of whether the general security situation in Afghanistan is such that any removal there would necessarily breach Article 3 of the Convention, in its judgment in the case of H. and B. v. the United Kingdom (…), the Court did not find that in Afghanistan there was a general situation of violence such that a real risk of ill-treatment would arise simply by virtue of an individual’s being returned there. It confirmed this finding in its more recent judgments of 12 January 2016 in the cases of (…). In the light of the evidence now before it, the Court has found no reason to hold otherwise in the case at hand.»

Familiens prosessfullmektig, Arild Humlen, sier til Dagbladet at at han anbefaler en anke.

– Tvilen skal i slike tilfelle gå ut over staten, og ikke flyktningen. Da skulle vedtaket her vært kjent ugyldig, sier Humlen til avisen