20. september avsa Utlendingsnemnda en såkalt stornemndbeslutning. Der ble det besluttet at UNE ikke skulle følge Sivilombudsmannens tolkning av utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd.

– UNE fremstiller sin beslutning om ikke å rette seg etter ombudsmannens syn som et utslag av lojalitet. Dette stiller jeg meg undrende til, sier Falkanger i en pressemelding som ble sendt ut fredag morgen.

Annonse

Vi søker deg som vil være med å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere

Anbefaler søksmål

Spørsmålet gjelder når en søknad om familieinnvandring er å anse som «fremmet» i forskriftens forstand. Ombudsmannen mener søknad kan leveres via nett, mens UNE mener UDI har laget en forskrift som krever personlig oppmøte.

– Jeg finner ikke at nemndas begrunnelse i denne nye saken gir rettskildemessig dekning for et annet tolkningsresultat enn det det er gitt uttrykk for i uttalelsen herfra. Min vurdering er derfor fortsatt at partene i saken er nektet familieinnvandring på uriktig grunnlag, og at Utlendingsnemnda dermed har begått en urett mot denne familien, skriver Aage Thor Falkanger i en pressemelding, og opplyser at Ombudsmannen har anbefalt familien å gå til søksmål.

Mangler kompetanse

Uenigheten bunner i at UNE er lojal mot et rundskriv fra Utlendingsdirektoratet, der det kreves personlig oppmøte. UNE mener rundskrivet er «utøvelse av delegert lovgivningsmyndighet», og at retningslinjene som følge av dette «får en annen rettskildemessig relevans enn ellers».

Falkanger mener på sin side at UDI ikke har kompetanse til å gi noen slik forskrift, ettersom direktoratet kun er delegert kompetanse til å gi «nærmere retningslinjer». 

– Både i alminnelig dagligtale, juridisk terminologi og lovgivningspraksis anses «retningslinjer» normalt å være en annen form for regulering enn «forskrifter», «rettsregler» og lignende, skriver Ombudsmannen.

En kompetanse til å gi «nærmere retningslinjer» er etter Ombudsmannens syn ikke tilstrekkelig, ettersom kravet om oppmøte etter Ombudsmannens syn strider med forskrift.

Annonse

Lund & Co søker flere fullmektiger/advokater

Andre gang 

Ifølge Ombudsmannens pressemelding er dette andre gang UNE nekter å rette seg etter ombudsmannens syn på dette spørsmålet. Også forrige gang anbefalte ombudsmannen søksmål, en sak som endte med at UNEs avgjørelse i saken ble kjent ugyldig.

Les hele Ombudsmannens brev til UNE her