Straffesaken som ligger bak erstatningsoppgjøret som nå pågår, er helt spesiell. Som den eneste i norsk strafferettshistorie, har drosjesjåføren opplevd at Gjenopptakelseskommisjonen to ganger har besluttet å gjenåpne saken hans.

Første gang saken ble gjenåpnet, ble mannen dømt på nytt.

Andre gang den ble gjenåpnet, ble han frikjent. Da hadde han for lengst sonet ferdig, etter to år og åtte måneder i fengsel.

Krever 10 millioner

I voldtektsdommen fra 2011, ble sjåføren dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til fornærmede. Hun fremholder fortsatt at det skjedde en voldtekt, og har derfor motsatt seg å tilbakebetale beløpet. Det blir hun ikke hørt med i Borgarting lagmannsrett, som sist uke fant det «klart at vilkårene for oppreisningserstatning ikke er oppfylt». Hun dømmes derfor til å tilbakebetale hele beløpet.

Da Rett24 omtalte den opprinnelige frifinnelsen i sommer, jobbet mannens prosessfullmektig fortsatt med å beregne hvilket erstatningsskrav klienten skulle reise mot staten. Nå er dette oversendt Statens sivilrettsforvaltning.

– Totalt, med tapt inntekt, oppreisning og tap i fremtidig erverv, har vi oversendt et krav på 10 millioner kroner, opplyser advokat Stein Erik Ottesen.

– Hvorfor tap i fremtidig erverv?

– Det er knyttet til helsemessige utfordringer som har bakgrunn i saken. Vi fikk nylig beskjed om at det er fire måneders saksebehandlingstid, hvilket vil si at vi venter et svar ved påsketider, sier Otttesen.

Kvinnens prosessfullmektig, Toril Wiik, opplyser at hun må diskutere avgjørelsen med sin klient før de tar stilling til om de skal gå videre med saken.

– Diktet for penger

Den underliggende saken har sitt utspring i at den nå 41 år gamle drosjesjåføren ble dømt for å ha voldtatt en beruset passasjer. Den fornærmede kvinnen forklarte at hun hadde hatt blackout, og derfor ikke husket noe av voldtekten. Han forklarte at de hadde hatt frivillig seksuell omgang.

Deretter startet en nedslående runddans i rettspleiens irrganger:

  • Først sonet mannen ferdig dommen.
  • I 2015 ble så saken gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjon, med det resultat at drosjesjåføren ble frifunnet av lagretten. Men uheldigvis satte fagdommerne lagrettens kjennelse til side.
  • Etter tilsidesettelsen måtte det gjøres nok en hovedforhandling, nå i meddomsrett. Dette endte i 2016 med domfellelse, og samme straffutmåling som ved første pådømmelse.
  • Våren 2018 besluttet så Gjenopptakelseskommisjonen for andre gang at saken skulle gjenåpnes. Dette fordi nye vitner, blant annet kvinnens egen bror, forklarte at kvinnen selv hadde fortalt at hun diktet opp voldtekten for å få penger.
  • 18. juni 2018 satte Borgarting omsider punktum for den strafferettslige biten, ved at det ble avsagt frifinnende dom uten hovedforhandling.

– Så langt vi kan se, er det aldri tidligere skjedd at en sak er blitt gjenåpnet to ganger. Dette er blitt en svært spesiell sak, fortalte leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, til Rett24 den gangen.

En grundigere gjennomgang av bakgrunnen for gjenopptakelsen finner du i Rett24s første artikkel fra i sommer.

Borgartings ferske dom i oppreisningsspørsmålet finner du her.