Da PWC i 2018 hadde ansatt en ny advokatfullmektig, ble det sendt brev til Tilsynsrådet om at 26 av firmaets advokater skulle være autorisert til å ha kvinnen som fullmektig.

Problemet var at ett navn ved et uhell ble utelatt. De neste to årene gjennomførte fullmektigen fire sivile rettssaker, og i to av dem var det den utelatte partneren som var prosessfullmektig. Dette ble først oppdaget da fullmektigen søkte om bevilling. Hun fikk da avslag, med den begrunnelsen av to av sakene var gjort uten autorisasjon.

Advokatbevillingsnemnda har argumentert med at autorisasjonskravet og ansvarskoblingen mellom prinsipal og fullmektig «er sentrale mekanismer for å beskytte klienten, advokatfullmektigen selv og tillitsforholdet mellom advokatstanden og det rettssøkende publikum. Den konsekvente praktiseringen av regelverket bidrar til å ivareta myndighetenes kontroll med ansvarsforholdet og prinsipalens sikkerhetsstillelse for fullmektigens arbeid».

Kjennes ugyldig

Nå er Hordaland tingrett kommet til at fullmektigen likevel skal få godkjent saken, og dermed få bevillingen sin. Tingretten mener Advokatbevillingsnemndens faste praksis, der søknader alltid avslås der formell autorisasjon mangler, ikke kan sies å være i strid med lovens ordlyd. At praksis har vært fast, kan imidlertid ikke alene være avgjørende, mener tingretten:

«Rettens samlede avveining blir at den faktiske realitet i denne saken må veie tyngst. Den er at (advokaten) har vært i et reelt fullmektigforhold, som har gitt henne den kunnskapen loven forutsetter fullmektigen skal oppnå for å få advokatbevilling. Når da manglende autorisasjon skyldes en forglemmelse som fullmektigen ikke kan klandres for, mener retten at (advokaten) har krav på advokatbevilling.»

Det er ubestridt at det var PWCs mening at kvinnen skulle vært autorisert som advokatfullmektig for den aktuelle partneren, og at utelatelsen på listen over advokater hun skulle autoriseres for skyldtes en forglemmelse på PWC sin hånd som kvinnen ikke kan klandres for.

Nemdas vedtak om å nekte bevilling blir dermed kjent ugyldig, og fullmektigen, som da kanskje snart kan titulere seg advokat, tilkjennes sakskostnader på 145.000 kroner.