Gulating lagmannsrett avsa torsdag dom i en tvist som gjaldt ombyggingen av en borerigg ved verftet Westcon Yards. Utgangspunktet var at kostnadene ble to og en halv ganger høyere enn et det som var estimert. Byggherren, Prosafe Rigs Pte Ltd, mente verftet måtte stå ansvarlig.

I Stavanger tingrett ble verftet dømt til å betale 344 millioner til Prosafe. Men etter å ha fått medhold i tingretten, får byggherren seg en kostbar smell i lagmannsretten.

kristine-hyldmo-bjornvik.jpg
Kristine Hyldmo Bjørnvik, Thommessen.

Gulating kommer enstemmig til at det ikke var grunnlag for å sette ned vederlagskravet på grunn av uforsvarlig planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet. Kostnadsveksten skyldtes forhold byggherren måtte bære risikoen for, bl. a. tilgjengelig byggetid, betydelig volumvekst og forsinket prosjektering.

Etter konkret avtaletolking ble det også lagt til grunn at vederlaget var beregnet korrekt, slik at verftet hadde krav på å få betalt i tråd med sluttfakturaen.

Byggherrens subsidiære anførsel om at verftet skulle ha mistet retten til vederlag som oversteg estimatet, fordi det bevisst var satt for lavt, ble heller ikke tatt til følge.

Dermed dømmes byggherren for det første til å betale fakturaen på 302,5 millioner til Westcon Yards, pluss 117 millioner kroner i forsinkelsesrente.

I tillegg blir Westcon tilkjent fulle sakskostnader for begge instanser. Westcons prosessfullmektiger, et team fra Thommessen, har levert salæroppgaver for 29 millioner for lagmannsretten, og 15 millioner for tingretten.

Av sakskostnadsavgjørelsen fremkommer at det faktiske utdraget økte fra knapt 10.000 sider til rundt 60.000 sider mellom første og andre instans. Ankeforhandlingen ble holdt over 42 rettsdager.

Lagmannsretten peker på at tvistegjenstanden hadde en total verdi på rundt 800 millioner kroner, og mener kostnadene er rimelige.