I dagens forskrift om straffgjennomføring heter det at innsatte som soner for vold eller sedelighet normalt ikke skal gis adgang til å sone med elektronisk fotlenke.

Onsdag la regjeringens frem et forslag om å endre på dette. I likhet med de andre koronaforskriftene som for tiden produseres, har også denne kun ett døgns høringsfrist.

I høringsnotatet peker departementet på at ordet «voldsforbrytelser» ikke lenger skal stå på listen over handlinger som normalt ikke skal kunne sones med elektronisk kontroll.

«Det ligger i dette at adgangen til å gjennomføre straff for voldsforbrytelser med elektronisk kontroll utenfor fengsel, utvides. Det ligger imidlertid i forskriften § 2 annet ledd annet punktum at dersom domfelte er dømt for voldsforbrytelse mot en person som domfelte bodde eller fortsatt bor sammen med, skal straffegjennomføring med elektronisk kontroll ikke innvilges.»

I tillegg foreslås det en hjemmel for å nekte innsatte besøk i større grad enn i dag, samt økt adgang til prøveløslatelse.

Kriminalomsorgen opplyser onsdag at det så langt er påvist koronasmitte hos fire ansatte, men ikke blant noen innsatte.

Innen nesten helg vil nesten 200 innsatte være sluppet ut før tiden. Det er 16 år siden det var så få innsatte i norske fengsel som det er i dag.

Høringen finner du her