I høst sendte Justisdepartementet på høring et forslag som om å styrke lånekundenes posisjon på bankenes bekostning.

Blant annet skulle bankene gjøres objektivt ansvarlig for tap som skyldes brudd på lov eller forskrift, og i større grad risikere å måtte bære tap som følge av uvettig opptak av forbrukslån.

Det 250 sider lange forslaget var utarbeidet av lovavdelingen på egen hånd, uten at det var satt ned et utvalg med eksterne aktører.

Sterkt kritisert

Både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet likte forslagene, men finansbransjen var ikke nådige i kritikken. Det var heller ikke Regelrådet, som ga utredningen rødt lys for svak utredning. Regelrådet trakk særlig frem manglende beskrivelse av berørte aktører og næringer, som alvorlig.

Torsdag leverte Kapitaltilgangsutvalget NOU 2018:5. Der fremmes det en rekke forslag knyttet til kapitalflyten i næringslivet, men i tillegg tar utvalget til ordet for å restarte prosessen med den nye finansavtaleloven.

Anbefaler utredning

Etter høringsrunden ligger lovavdelingens forslag nå til behandling i departementet, men Kapitaltilgangsutvalget, ledet av førsteamanuensis ved Norges handelshøgskole Aksel Mjøs, mener hele forslaget i stedet bør tas opp til en ny vurdering:

«Utvalget merker seg at det er lagt frem forslag til ny finansavtalelov. Det er viktig at reguleringen av kapitalrelaterte avtaler ikke medfører unødvendige handlekostnader for aktørene. Ved innføring av viktige EU-direktiver bør norsk regulering normalt ikke avvike fra EØS’ rammer og regler. Utvalget mener at lovforslaget bør tas opp til ny vurdering, og at det bør gjøres en full konsekvensutredning.»

– Viktig understrekning

Dermed kan det gå mot en viktig, om enn foreløpig seier for finansbransjen.

– Det er en svært viktig og god understrekning utvalget kommer med på dette punktet. Det er avgjørende at lik virksomhet opererer etter de samme vilkår I det samme markedet. Når det gjelder utkastet til finansavtalelov, så avventer vi videre arbeid med denne i Justisdepartementet. Det er selvsagt å håpe at utvalgets understrekning av like konkurransevilkår blir tatt hensyn til i den endelige utformingen av lovforslaget, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Departementet vil til Rett24 ikke si mer om forslaget enn at høringsfristen er gått ut, og at saken er til behandling.

Vil fjerne dagens formuesskatt

Kapitaltilgangsutvalget foreslår ellers en rekke kontroversielle lovendringer for å fremme kapitalflyten i næringslivet, som blant annet: 

  • Avvikling av formuesskatten 
  • Aksjesparekonto med unoterte aksjer
  • Mulighet for økt risiko i pensjonssparing
  • Større muligheter for å finansiere næringsliv fra stiftelser
  • Flere digitale registre i kapitalmarkedet
  • Mer disiplinert offentlig eierskap

Se NOU 2018:5 her